Späť

Vedecko-výskumná činnosť

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť sa sústreďuje najmä na riešenie obsahových, metodických a organizačných problémov vysokoškolskej odbornej cudzojazyčnej prípravy policajtov a ďalších zamestnancov štátnej správy.

1. Interkultúrna komunikácia so štátnymi príslušníkmi tretích krajín umiestnenými v zariadeniach, VÝSK. 241, 2018 - 2020

Zodpovedný riešiteľ: pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD.

Hlavným cieľom vedeckovýskumnej úlohy je analýza súčasného stavu (ne)ovládania spoločného dorozumievacieho prostriedku a analýza a komparácia legislatívy v oblasti vzájomnej verbálnej komunikácie medzi zaistenými štátnymi príslušníkmi tretích krajín a príslušníkmi PZ v SR (resp. príslušníkmi ozbrojených zborov) v ČR a Rakúsku, ktorá ovplyvňuje predchádzanie nedorozumení a konfliktov, pri dodržiavaní ľudských práv a spracovanie metodologických podkladov pre efektívnu viacjazyčnú interkultúrnu komunikáciu.

Riešitelia: vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry jazykov a z Katedry verejnoprávnych vied APZ, Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ, Univerzita P.J. Šafárika, FF, Košice,  Slovenská humanitná rada, Vysoká škola evropských a regionálních studií, Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, Budapešť, agentúra Frontex

Primárne výstupy:

  • Odborné články a vedecké štúdie publikované v domácich a zahraničných odborných časopisoch.
  • Zborníky z vedecko-teoretických seminárov a konferencií organizovaných k parciálnym problémom vedeckovýskumnej úlohy.
  • Vystúpenia na vedeckých podujatiach viažucich sa k téme výskumnej úlohy.
  • Komunikačná príručka.
  • Záverečná správa k vedeckovýskumnej úlohe – vedecká monografia.
  • Primárny výstup predstavuje Slovník viacjazyčnej komunikácie pre pre ÚPZC: Image removed. Image removed.

 

2. Zapojenie do vedeckovýskumnej úlohy Katedry verejnoprávnych vied APZ Ochrana ľudských práv v činnosti polície (Výsk. 204)

kpt. Mgr. Mária Ferenčíková je spoluriešiteľkou vedeckovýskumnej úlohy Katedry verejnoprávnych vied APZ Ochrana ľudských práv v činnosti polície (Výsk. 2014). Jedným zo stanovených výstupov vedeckovýskumnej úlohy je lexikón terminológie ľudských práv, ktorý bude spracovaný vo forme dvojjazyčného (slovensko-anglického) terminologického slovníka.

3. Jazykové moduly pre vybrané služby Policajného zboru, VÝSK.165, 2011 – 2016

Zodpovedný riešiteľ: pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD.

 

Riešitelia: vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry jazykov APZ, agentúra Frontex, Stredná odborná škola PZ Bratislava, Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Prahe, Národná univerzita verejnej služby v Budapešti

Zúčastnené inštitúcie:

  • Policajná akadémia, Lotyšsko
  • Policajná akadémia, Slovinsko
  • Hraničná a cudzinecká polícia, Nemecko
  • Hraničná a cudzinecká polícia, Taliansko

Primárne výstupy:

o E-learningové moduly AJ a NJ pre dopravnú políciu, poriadkovú políciu, hraničnú a cudzineckú políciu, vyšetrovanie, trestné právo a krízový manažment,

o Slovník terminológie krízového manažmentu pre študentov Akadémie PZ v Bratislave (slovensko-anglický, slovensko-nemecký),

o E-learning a jeho aplikácia v odbornom jazykovom vzdelávaní pre vybrané policajné služby (vedecká monografia)

o Deutsch im Beruf – Polizei (vysokoškolská učebnica NJ)

o Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu (odborná monografia)

 

4. Európska značka pre jazyky

Katedra jazykov APZ získala pre Akadémiu Policajného zboru v Bratislave ocenenie „EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015“ v rámci súťaže organizovanej pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Európska značka pre jazyky je iniciatíva Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania, ktorá vznikla v roku 1998. Jej cieľom je zviditeľniť a oceniť inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania a podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

 

5. Štandardizácia jazykového vzdelávania príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v Európskej únii, 2010 – 2013

Zodpovedný riešiteľ: pplk. Mgr. I. Nováková, PhD., mjr. PaedDr. M. Binderová, PhD.

Riešiteľský tím: 35 odborníkov zo 16 členských krajín

 

Cieľom medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy bolo skvalitnenie plnenia úloh hraničnej a cudzineckej polície v Európskej únii pri zabezpečovaní kontroly na vonkajších hraniciach prostredníctvom harmonizácie medzinárodných vzdelávacích štandardov v oblasti výučby anglického jazyka a dosiahnutie vyššej úrovne jazykovej kompetencie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície.

 

Primárne výstupy:

o Vzdušná hranica – slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník,

o Štandardizácia jazykového vzdelávania príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v Európskej únii ( vedecká monografia),

o Basic English for Border Guards at Airports (úroveň A2) (multimediálna didaktická pomôcka),

o Mid-level English for Border Guards at Airports (úroveň B2) (multimediálna didaktická pomôcka)

 

Implementácia prvej didaktickej pomôcky sa uskutočnila v 23 štátoch EÚ a tretích krajinách. Didaktická pomôcka bola implementovaná v prevažnej miere na medzinárodných letiskách, tzv. kontaktných pracoviskách (Focal Points), kde sa organizujú spoločné operácie pod záštitou agentúry Frontex. Implementácia druhej didaktickej pomôcky prebiehala v rokoch 2013 a 2014. Obe didaktické pomôcky majú formu DVD, sú zdrojom odbornej terminológie, jazykových štruktúr a informácií z oblasti danej špecializácie. Okrem informatívneho charakteru zároveň plnia funkciu spätnej väzby prostredníctvom interaktívnych cvičení.

6. Zapojenie do vedeckovýskumnej úlohy Katedry kriminológie A PZ Implementácia zákona o obetiach trestných činov do policajnej a viktimologickej praxe (Výsk. 255)

kpt. Mgr. Andrea Dobiášová je spoluriešiteľkou vedeckovýskumnej úlohy Katedry kriminológie A PZ Implementácia zákona o obetiach trestných činov do policajnej a viktimologickej praxe (Výsk. 255).