Späť

Pedagogická činnosť

 


 

Bakalárske štúdium – 8.3.1
Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

831 14 PP 3   Kriminalistika 1
831 14 PP 6   Kriminalistická technika
831 15 PP 4   Kriminalistika 2
831 15 PP 7   Kriminalistická taktika

Výberový predmet vyučovaný v anglickom jazyku
831 17 VP 3   Criminalistic and forensic anthropology

Bakalárske štúdium – 8.3.2
Študijný odbor: 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby
Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

832 15 PP 4   Kriminalistika
 
Magisterské štúdium – 8.3.1
Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

831 21 PP 6   Súdne lekárstvo a súdna psychiatria
831 22 PP 6   Forenzná psychológia

Výberový predmet vyučovaný v anglickom jazyku
831 27 VP 3   Criminalistic and forensic anthropology

Magisterské štúdium – 8.3.2
Študijný odbor: 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby
Študijný program: Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

832 21 PP 6   Súdne lekárstvo a súdna psychiatria
832 22 PP 6   Forenzná psychológia
 
Doktorandské štúdium – 8.3.1
Študijný odbor: 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

831 32 PVP 4   Metodológia kriminalistického výskumu

Špecializačné policajné štúdium
Kriminalistika
 

Pedagogická a výchovná činnosť KK FV 2011/2012

 

Obsah predmetov

 

Kriminalistika 1

Kriminalistika, pojem, predmet, systém. Kriminalistické stopy

Kriminalistické metódy. Kriminalistická identifikácia

Digitálne stopy

Mikrostopy

Kriminalistická daktyloskopia

Kriminalistická trasológia

Kriminalistická mechanoskopia

Kriminalistická biológia

Kriminalistická balistika

Kriminalistická pyrotechnika

Kriminalistické skúmanie ručného písma

Kriminalistické skúmanie strojového písma a tlačiarní

Kriminalistická fonoskopia

Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov

Kriminalistická odorológia

Kriminalistická chémia

Kriminalistická fotografia

Kriminalistická antropológia

Kriminalistické skúmanie portrétu osoby

Kriminalistické skúmanie jazyka

 

Kriminalistická technika

 

Kriminalistické skúmanie daktyloskopických stôp

Kriminalistické skúmanie antropologických stôp

Kriminalistické skúmanie portrétu osoby

Kriminalistické skúmanie trasologických stôp

Kriminalistické skúmanie  mechanoskopických stôp

Kriminalistické skúmanie ruč. a stroj. písma

Kriminalistické skúmanie balistických stôp

Kriminalistické skúmanie defektoskopických stôp

Kriminalistické skúmanie pyrotechnických stôp

Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov

Krim. skúmanie biologických a chemických stôp

 

Kriminalistika 2

 

Kriminalistická verzia

Kriminalistické evidencie

Výsluch

Konfrontácia

Previerka výpovede na mieste

Rekognícia

Prehliadka

Obhliadka

Rekonštrukcia

Kriminalistický experiment

Využívanie znalcov a odborníkov a perspektívy kriminalistickej taktiky

 

Kriminalistická taktika

 

Príprava a taktika výkonu výsluchov a následnej konfrontácie

Príprava a taktika výkonu obhliadky miesta činu

Príprava a taktika výkonu rekognície osôb

Príprava a taktika výkonu prehliadky

Tvorba kriminalistických verzií