Späť

Agenda

Oddelenie služobnej činnosti rámci svojej pôsobnosti:

a) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi prepismi a internými predpismi zabezpečuje a odborne riadi úlohy na úseku obrany a ochrany akadémie v mieri a v mimoriadnych situáciách,

b) spracováva dokumentáciu na uvedenie akadémie do stupňov pohotovosti a pripravenosti na plnenie úloh počas brannej pohotovosti štátu,

c) zabezpečuje činnosť akadémie po vyhlásení mimoriadnych opatrení,

d) zabezpečuje v stanovenom rozsahu odbornú služobnú prípravu policajtov akadémie,

e) riadi a organizuje v stanovenom rozsahu činnosť študentskej samosprávy, vedúcich ročníkov, študentov denného štúdia a študentov externého štúdia,

f) zabezpečuje práce súvisiace s hodnotením študentov v priebehu štúdia, vedie agendu spojenú s činnosťou študentov a analyzuje zistené poznatky pre potreby vedúcich funkcionárov akadémie a akademický senát,

g) zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.