Späť

OBSE PAN

OBSE PAN

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je od roku 2018 členom tzv. „Siete partnerských akadémií OBSE“ - Partnership Academy Network (PAN), ktorá je online sieťou OBSE pre spoluprácu inštitúcií odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva. PAN je iniciatívou oddelenia OBSE pre strategické policajné záležitosti (sídlo OBSE Viedeň - Hofburg) a je umiestnená v online informačnom systéme OBSE Polis (polis.osce.org.).

 

Úlohou siete je:

• uľahčovať, propagovať a podporovať výmenu informácií a osvedčených postupov v oblasti odbornej prípravy orgánov presadzovania práva;

• poskytnúť platformu pre spoluprácu pri rozvoji a aktualizácii materiálov, učebných osnov a metodiky odbornej prípravy;

• prispieť k zlepšeniu kvality služieb v oblasti presadzovania práva pre verejnosť;

 

V praxi sieť poskytuje :

• štandardizovaný opis kurzov;

• neformálny priestor na výmenu nápadov a návrhov v oblasti odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva;

• diskusné fórum pre spoluprácu pri rozvoji odbornej prípravy a programov;

• online tematické semináre;

• plenárne zasadnutia o odbornej príprave v oblasti presadzovania práva;

• možnosti vytvárania sietí;