Späť

Oznámenia a informácie

Informácie k povinným, povinne voliteľným, voliteľným predmetom a zamerania na záverečné hodnotenia z predmetov nájdete v lište Pedagogická činnosť.  

Informácie o aktuálnych témach záverečných prác a prác ŠVOČ nájdete v lište Materiály na prevzatie.  

 

Oznam pre študentov, ktorí si zvolili záverečnú prácu na katedre vyšetrovania

Dovoľujeme si pozvať všetkých študentov, ktorí si zvolili záverečnú prácu na katedre vyšetrovania na úvodnú konzultáciu. Predmetom konzultácie bude zadanie záverečnej práce a uskutoční sa u príslušného vedúceho práce. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť úvodnej konzultácie osobne je potrebné, aby sa skontaktoval s vedúcim práce prostredníctvom e-mailu.

Nahrávanie záverečných prác do systému EZP do 31.03.2024. 

 

ZP na katedre vyšetrovania je potrebné do 12.04. 2024 odovzdať u pani dokumentaristky Evy Radičovej v kancelárii č. A-425:

1 x zviazanú záverečnú prácu

2 x podpísanú Licenčnú zmluvu

1 x potvrdenie o vložení záverečnej práce do Evidencie záverečných prác

1 x Analitický list záverečnej práce

1 x exemplár záverečnej práce na elektronickom nosiči

1 x Protokol o kontrole originality