Späť

Vnútorný systém kvality APZ v BA

Smernica pre vnútorný systém kvality

Inštitucionálny manuál kvality

Akreditačná rada Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Zoznam uzatvorených dohôd, zmlúv a memoránd Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Zoznam osôb a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu - Bakalárske štúdium

Zoznam osôb a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu - Magisterské štúdium

Zoznam osôb a učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu - Doktorandské štúdium

Opisy študijných programov - Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Opisy študijných programov - Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Rada kvality

Rada študijného programu bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Rada študijného programu bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

        Hodnotenie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ich nadriadenými v akademickom roku 2020/2021

        Archivované správy

        Výsledky štátnych skúšok a obhajob v akademickom roku 2020/2021

        Archivované správy

        Výročná hodnotiaca správa od akademického roka 2021/2022

        Archivované správy do akademického roka 2020/2021

        Hodnotiaca správa z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

        Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Profil absolventa

Etické kódexy a Etická komisia