Späť

Agenda

Hlavné úlohy Oddelenie vedy a vedeckých projektov (ďalej len "OVVP") v oblasti vedecko-výskumnej práce

(1)   Vykonáva samostatnú vedecko-výskumnú činnosť v súlade s jej dlhodobým zámerom a aktuálnymi potrebami A PZ.

(2)   Na základe analýzy aktuálnych potrieb teórie a policajnej praxe iniciuje plnenie vedeckovýskumných úloh katedier  A PZ.

(3)   Spolupracuje s katedrami pri vypracovávaní projektov náročnejších vedeckovýskumných úloh.

(4)   Spolupracuje s vedúcimi riešiteľských tímov náročnejších vedeckovýskumných úloh pri koordinácii interdisciplinárnych súvislostí a medzi katedrových vzťahov.

(5)   Podľa aktuálnych potrieb a kapacitných možností sa vedúci oddelenia a vedeckovýskumní zamestnanci bezprostredne zapájajú do riešenia vybraných vedeckovýskumných úloh katedier v súlade so svojou profesionálnou kvalifikáciou.

(6)   Systematicky sleduje primerané zastúpenie špičkových pracovníkov policajnej praxe v tímoch vedeckovýskumných úloh plnených katedrami A PZ.

(7)   V súlade s vecnou povahou vedeckovýskumných úloh a profesionálnou erudíciou riešiteľských tímov podporuje ich internacionalizáciu.

(8)   Vypracováva koncepčné, organizačné, hodnotiace a iné podklady bezprostredne súvisiace s vedeckovýskumnou činnosťou školy pre Vedeckú radu A PZ.

(9)   Vedie prehľad o vedeckovýskumných aktivitách vedecko - pedagogických pracovníkov školy, ako podklad pre semestrálne a ročné vyhodnotenie vedeckovýskumnej práce A PZ.

 

Hlavné úlohy OVVP v oblasti vedecko-teoretickej práce

(1)   Oddelenie iniciuje podujatia katedier k aktuálnym teoretickým problémom spojeným s prioritami dlhodobého zámeru akadémie.

(2)   Organizačne a metodicky sa podieľa na príprave vedecko-teoretických podujatí so zahraničnou účasťou, organizovaných pracoviskami akadémie.

(3)   V spolupráci so zodpovednými a ďalšími riešiteľmi vedeckovýskumných úloh sa podieľa na prezentovaní ich výsledkov formou vedecko-teoretických podujatí.

(4)   OVVP najmenej raz za dva kalendárne roky pripraví a uskutoční seminár, sympózium alebo workshop.

 

Hlavné úlohy OVVP v oblasti vedecko-výchovnej práce

(1)   Metodicky spolupracuje s katedrami A PZ pri iniciovaní študentskej vedeckej a odbornej činnosti, spolupodieľa sa na jej systematickom rozvoji a organizovaní súťaží o najlepšiu študentskú vedeckú prácu.

(2)   Spolupracuje s katedrami A PZ pri uskutočňovaní transferu výsledkov vedecko - výskumnej práce do pedagogického procesu.

(3)   OVVP iniciuje a bezprostredne sa s katedrami podieľa na uskutočňovaní celoakademických a medzi katedrových podujatí (vedecké rozpravy na aktuálne témy, "okrúhle stoly", kolokvia, semináre atď.).

 

Hlavné úlohy OVVP v oblasti vedecko-publikačnej práce

(1)   Pracovníci oddelenia prerokúvajú so zodpovednými riešiteľmi vedeckovýskumných úloh a organizátormi vedecko-teoretických podujatí možnosti publikovania ich hlavných záverov.

(2)   OVVP pripravuje podklady pre vypracovanie edičného plánu na kalendárny rok, sleduje jeho priebežné plnenie a vypracováva podklady pre jeho ročné vyhodnotenie.

(3)   Zabezpečuje podklady pre rokovanie Edičnej rady A  PZ.

(4)   Zabezpečuje včasnosť a pravidelnosť vydávania akademických časopisov Policajná teória   a prax a Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava.

(5)   Pripravuje podklady pre rokovanie Redakčných rád časopisov Policajná teória a prax a Noti-tiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava.

 

Hlavné úlohy OVVP v oblasti transferu vedeckých poznatkov do policajnej praxe

(1)   OVVP v spolupráci s katedrami A PZ formou vedecko-teoretickej, vedecko-publikačnej a vedecko-výchovnej činnosti zabezpečuje prenos poznatkov a výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do policajnej praxe.

(2)   Podieľa sa s katedrami A PZ na zapájaní sa špičkových pracovníkov policajného výkonu do riešenia vedecko-praktických problémov súvisiacich s prioritami dlhodobého zámeru v oblasti vedy.

(3)   Získava poznatky o aktuálnych potrebách policajnej praxe a pripravuje rámcové návrhy na ich riešenie na všetkých úsekoch vedeckej práce A PZ (na úseku vedeckovýskumnom, vedecko-teoretickom, vedecko-publikačnom a vedecko-výchovnom).