Späť

Oznámenia a informácie

Medzinárodný deň boja proti korupcii (International Anti-Corruption Day):

 

spoločná fotografia

 

Maďarská národná obranná služba zorganizovala dňa 7. decembra 2023 medzinárodný kvíz pre študentov polície, šiestich krajín pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti korupcii, ktorý vyhlásila OSN.

Na podujatí sa zúčastnili študenti z krajín:

 • Chorvátsko
 • Česká republika
 • Maďarsko
 • Rakúsko
 • Slovenská republika
 • Srbsko

Na podujatí sa otestovali znalosti študentov z oblasti korupcie, a súčasne sa zisťoval subjektívny pohľad študentov na tento známy spoločenský fenomén.

Slovenskú republiku zastupovali študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia Akadémie policajného zboru v Bratislave, spoločne so zástupcom katedry kriminálnej polície.

LINK na udalosť

___________________________________________________________________

Konferencia: Nové přístupy k odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů v Evropské unii

 

Plagát konferencie

 

Dňa 19. a 20. októbra 2023 sa na pôde Policejní Akademie České Republiky uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Nové přístupy k odhalování trestné činnosti a zjišťování jejích pachatelů v Evropské unii“, ktorá bola organizovaná pod záštitou a osobnou účasťou

plk. v. v. Mgr. Davida Dlouhého, Ph.D. (rektora Policejní akademie České republiky v Praze)

a

pplk. JUDr. Michala Marka, PhD. (rektora povereného výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Akadémie policajného zboru v Bratislave)

Konferencia bola organizovaná v súvislosti s čiastkovou výskumnou úlohou Katedry kriminální policie Fakulty bezpečnostně právní „DVÚ 2/1 Kriminální zpravodajství jako nástroj predikce, prevence, odhalování objasňování trestné činnosti a zajišťování vnitřní bezpečnosti“ a v súvislosti s vedeckovýskumnou úlohou riešenou na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, „Národný model kriminálneho spravodajstva“ VYSK. 231“.

 

Konferencia bola zameraná predovšetkým na oblasti:

 • Teoretické východiská definovania rizika, hrozby, zraniteľnosti a vplyvu v procese odhaľovania trestnej činnosti
 • Kriminálne hrozby, identifikované riziká a metódy ich analýzy
 • Subjekty, metódy a nástroje získavania, zberu a spracovania informácií
 • Súčasné trendy a prognózy v oblasti odhaľovania trestných činov a odhaľovania ich páchateľov (strategická analýza, operatívna analýza).
 • Možnosti využitia kriminologických analýz a identifikácia problémov pri ich realizácií v procesoch odhaľovania kriminality

 

Na konferencii sa aktívne zúčastni a vystúpili so svojimi príspevkami členovia katedry a externí doktorandi kriminálnej polície Akadémie policajného zboru v Bratislave:

 • prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.
 • mjr. Mgr. Bc. Ľudovít Fidler
 • Ing. Jana Hudecová
 • Mgr. Juraj Hollan

                                                                                                 logo PČR                     logo apz

 

Konferencia - účastníci

 

PČR - konferencia