Späť

Katedra súkromnoprávnych vied

Katedra zabezpečuje výučbu súkromného práva (predmety občianskeho práva, obchodného práva a pracovného práva) v študijných programoch bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe, vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Participuje tiež na výučbe v rámci ďalšieho vzdelávania. Výsledky vedeckej práce a vedeckovýskumnej činnosti členov katedry sú prezentované v monografiách, učebniciach, učebných textoch, vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch z konferencií. Katedra spolupracuje s katedrami obdobného zamerania vysokých škôl v Slovenskej republike, v zahraničí predovšetkým s partnerskou Katedrou súkromného práva Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe. Spoluprácu tiež rozvíja s pracoviskami bezpečnostnej praxe, právnej praxe a s odborníkmi z príslušných právnických profesií.

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra súkromnoprávnych vied}]
[short_employees1]
|]}