Späť

Špecializačné policajné štúdium

Cieľom špecializačného policajného štúdia je získanie vedomostí, schopností a zručností potrebných pre výkon funkcie vyšetrovateľa Policajného zboru alebo pre výkon funkcie v službe poriadkovej polície a umožniť jeho účastníkovi získať špecializované policajné vzdelanie v tejto oblasti činnosti Policajného zboru podľa § 13 písm. b) zákona č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Účastníkmi vzdelávania sú spravidla príslušníci Policajného zboru s vysokoškolským vzdelaním v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe ustanovení pri prijatí do služobného pomeru do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou s kvalifikačným predpokladom vysokoškolského vzdelania, ktorých určí generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Dokumenty na stiahnutie

Vzdelávací program č. I

Vzdelávací program č. II

Návrh na ŠPŠ

Ospravedlnenie neúčasti - vzor

Kriminalistika - uznanie skúšky

Trestné právo - uznanie skúšky

Zameranie k záverečnej skúške - PP

Zameranie k záverečnej skúške - Vneprávnici

Zameranie k záverečnej skúške - Vprávnici

Rozvrh ŠPŠ Vyš 2024

Rozvrh ŠPŠ PP 2024