Späť

Oficiálna korešpondencia

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1

835 17 Bratislava 35

 

IČO: 00735 779
DIČ: 2020879487
IČ DPH: SK2020879487
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského Bratislava
Číslo účtu: SK94 8180 0000 0070 0017 3042