Späť

Časopis Policajná teória a prax

Zameranie časopisu

Časopis Policajná teória a prax

Teoreticko-praktický časopis Policajná teória a prax vydáva Akadémia Policajného zboru v Bratislave od roku 1992. Počas tejto doby sa časopis postupne utváral a vytváral si svoje vlastné obsahové zameranie i formálne stvárnenie.


Policajná teória a prax, ako to už naznačuje aj jej názov, informuje o riešení teoretických problémov so silným akcentom na ich praktickú aplikáciu. Skladá sa pravidelne z troch častí: teoretické štúdie, odborné príspevky a recenzie, správy.


Teoretické štúdie riešia problémy policajných vied, ktoré sa v strednej Európe konštituujú predovšetkým zásluhou vedeckej činnosti pracovníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Štúdie prezentujú výsledky či už empirického alebo literárneho výskumu a veľmi tesne súvisia s vedeckými projektmi, ktoré jej autori riešia. V periodiku sa pravidelne publikujú aj práce riešiace problémy súvisiacich vied, predovšetkým právnych vied či filozofie.


Odborné príspevky sú v zásade dvojakého charakteru. Predovšetkým sú to výsledky parciálnych výskumov, ktoré po ich kompletizácii vyúsťujú do monografických prác, resp. i učebníc, nezriedka vo svojej celistvosti prezentované i ako vedecké štúdie. Druhý typ odborných príspevkov je potom zameraný buď na aplikáciu určitých výsledkov do praxe, ale sú to i príspevky z praxe, ktoré prinášajú podnety na ich riešenie vo vedeckom výskume pracovníkov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, prípadne ich spoluriešiteľov.


V tretej časti tohto časopisu sa prezentujú informácie o najnovšej produkcii v oblasti policajných vied a jej príbuzných vied. Účelom správ je informovať čitateľov o výsledkoch vedeckých podujatí, ktoré sa uskutočnili v poslednej dobe.

Autormi príspevkov sú predovšetkým vedecko-pedagogickí pracovníci Akadémie Policajného zboru v Bratislave a spoluriešitelia participujúci na realizácii vedeckých projektov. Okrem toho do časopisu prispievajú aj pracovníci iných vysokých škôl na Slovensku, predovšetkým z právnických a pedagogických fakúlt. Časopis pravidelne uverejňuje príspevky zahraničných autorov z Českej republiky (v každom čísle je aspoň jeden príspevok), predovšetkým z Policajnej akadémie ČR, ale aj z právnických a iných fakúlt vysokých škôl tejto republiky.

Časopis riadi 13-členná redakčná rada. Tvoria ju 6 pracovníci Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 6 pracovníkov iných inštitúcií na Slovensku a a 1 zahraničný člen ( Poľsko).

Redakčná rada zasadá pravidelne pred každým vydaním nového čísla časopisu. Tu schvaľuje, na základe posudkov recenzentov, obsahové zameranie čísla a hodnotí technickú úroveň predošlého čísla.

Každý vedecký a odborný príspevok je recenzovaný vybranými odborníkmi spravidla z iného pracoviska než je autor príspevku. Okrem toho každý z týchto príspevkov obsahuje anotáciu a kľúčové slová v slovenskom (príp. českom) jazyku, ako aj kľúčové slová a dostatočne informačne sýtený súhrn v anglickom jazyku. Okrem toho tak vedecká štúdia ako aj odborný príspevok obsahuje bibliografický aparát, prípadne i poznámky.

Policajná teória a prax je svojim obsahovým zameraním jedinečným časopisom v transformujúcich sa stredoeurópskych krajinách, ktorý rieši, či navrhuje riešenie obdobných problémov, s akými sa v bezpečnostnej problematike stretávajú i tieto krajiny. Svojim spôsobom je jedinečným i v Európe, kde, pokiaľ máme dostatočný prehľad, existujú iba dva časopisy podobného zamerania (Veľká Británia, Francúzsko).

Teoreticko-praktický časopis Policajná teória a prax riešiaci bezpečnostné problémy predovšetkým Slovenska v stredoeurópskom, európskom a svetovom kontexte, vychádza raz za štvrť roka.

Zloženie redakčnej rady
Predseda / Editor-in-Chief

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.


Výkonná redaktorka / Executive Editor

Ing. Eva Kunovská

Členovia / Members

prof. Dr. Jozef Balga, PhD.
prof. Dr. Jacek Dworzecki, PhD. (Poľsko)
doc. Ing. Radoslav Ivančík, PhD. et PhD., MBA
prof. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
plk. Ing. Ondrej Laciak, PhD.
pplk. doc. JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD.
prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.
doc. Karol Murdza, PhD.
prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.
doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., MBA
doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

Archív
Informácie pre autora príspevku

Informácie pre autora príspevku

Ak by ste mali záujem prispieť zaujímavým príspevkom do nášho časopisu, dodržiavajte prosím nasledovné zásady, ktoré boli schválené redakčnou radou:

 • štúdie v rozsahu do 20 strán, dva recenzné posudky,
 • vedecké a odborné práce v rozsahu do 10 strán, jeden recenzný posudok,
 • informácie do 3-4 strán,
 • recenzie,
 • informácie o nových publikáciách,
 • novinky z edičnej činnosti Akadémie PZ,
 • ohlasy,
 • glosy a komentáre na aktuálne témy v rozsahu 1 – 2 strán.

Informácie o požiadavkách na spracovanie článkov nájdete na tejto stránke.

Štruktúra a formát príspevkov

Štruktúra a formát príspevkov

Požiadavky na spracovanie článkov po technickej stránke:

 • okraje: Hore 2,5 cm, dole 2,5 cm, vľavo 2,5 cm, vpravo 2,5 cm,
 • nadpis: Times New Roman, veľkosť písma 14, tučné, zarovnanie na stred,
 • anotácia a kľúčové slová: Times New Roman, veľkosť písma 10, umiestniť pod názov,
 • text článku: Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1, zarovnanie do bloku, prvý riadok odsadený 1,25 cm,
 • predlohy zadávať v programe Word na CD nosiči alebo poslať mailom na adresu výkonnej redaktorky Ing. Evy Kunovskej – eva.kunovska@minv.sk,
 • v texte podľa potreby zvýrazňovať jednotlivé pasáže (možno použiť kurzívu, tučný text, podčiarkovanie a iné),
 • vyznačiť poznámky v textoch – ich umiestnenie na príslušnej strane,
 • pri citovaní literatúry je potrebné rešpektovať zásady citovania odbornej literatúry podľa medzinárodnej normy STN ISO 690: 2012, ktorá má zabezpečiť jednotný spôsob citovania v krajinách, ktoré ju prijali. Pri citovaní sa bude používať metóda priebežných poznámok. Pod čiarou (na strane, kde sa nachádza citácia) sa uvedie skrátený bibliografický odkaz na citovaný dokument. V Akadémii PZ v Bratislave bola vydaná metodická príručka uľahčujúca zavádzanie tejto citačnej normy do praxe pod názvom „Spracovanie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave“ (autorkou je Veronika Marková). Plné znenie tejto príručky je dostupné na: http://www.akademiapz.sk/publikacna-cinnost-2014 alebo v katalógu knižnice akadémie ako e-book,,
 • pri zadávaní materiálov na spracovanie: odovzdávať ich kompletné, vrátane tabuliek, grafov, schém, obrázkov apod., s presným označením ich umiestnenia v texte,
 • uviesť adresu pracoviska a telefónne číslo, prípadne iný spôsob kontaktu (fax, e-mail a pod.),
 • autori sú zodpovední za to, že ich príspevok neobsahuje žiadne utajované skutočnosti.
 • autori súhlasia so zverejnením príspevkov na internetovej stránke Akadémie Policajného zboru.

 

Požiadavky na štruktúru príspevkov:

 • meno autora (krstné meno a priezvisko) bez titulov,
 • názov príspevku,
 • stručná anotácia príspevku (3-5 riadkov),
 • kľúčové slová, ktoré majú vystihovať rozhodujúce pojmy z danej práce (maximálne 10 slov),
 • text príspevku,
 • súhrn (rozsah sa odvodzuje od rozsahu príspevku, na 10 strán by mala byť 0,5 – 1 strana súhrnu).
 • kľúčové slová a súhrn je potrebné preložiť aj do anglického jazyka,
 • zoznam použitej literatúry.
Kontakty

Výkonná redaktorka časopisu Policajná teória a prax

Ing. Eva KUNOVSKÁ

Telefón: 09610 57340
E-maileva.kunovska@minv.sk

Oddelenie vedy a vedeckých projektov
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava