Späť

Všeobecné informácie

 

História

Transformácia našej spoločnosti po roku 1990 výrazne ovplyvnila prípravu projektu o zriadení vysokej školy, ktorej poslaním bude zabezpečenie prípravy vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.

Výsledkom úsilia a entuziazmu vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí pripravovali prvý akreditačný spis, bolo jeho schválenie Akreditačnou komisiou vlády Slovenskej republiky, a to na uskutočňovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore bezpečnostné služby a následné prijatie zákonného opatrenia

Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 370/1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorá začala svoju činnosť 1. októbra 1992.
Po dvojročnom pôsobení, v ktorom bolo hlavné úsilie venované vytvoreniu kvalifikovaného pedagogického zboru, rozvoju vedeckej a pedagogickej práce, ako aj rozvoju medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach, sa vytvorili predpoklady na rozšírenie právomocí akadémie. Predložený akreditačný spis bol schválený akreditačnou komisiou, ktorá priznala akadémii rozšírené práva na uskutočňovanie magisterského a postgraduálneho štúdia, rigorózneho a habilitačného konania, ako aj menovacieho konania na profesorov. Týmto boli vytvorené pevné základy progresívneho rozvoja našej vzdelávacej inštitúcie, na ktorý svojou vedeckou a pedagogickou činnosťou úspešne nadväzuje ďalšia, mladá generácia vedecko-pedagogického zboru.

V súlade s novým zákonom o vysokých školách, ktorý bol prijatý v roku 2002, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, od začiatku svojho vzniku koncipovaná ako otvorená štátna vysoká škola, úspešne akreditovala v roku 2004 nové študijné programy v študijných odboroch ochrana osôb a majetku a bezpečnostné verejnosprávne služby. Ich koncepcia umožňuje poskytovať vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania. Tieto študijné programy sú určené pre študentov pripravujúcich sa na profesie v Policajnom zbore a ďalších bezpečnostných službách. Študijný program bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe je realizovaný rovnako vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a je určený pre študentov pripravujúcich sa na profesie vo verejnej správe.


Charakteristika

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémia PZ“) je štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.

Akadémia PZ bola zriadená zákonným opatrením Predsedníctva Národnej rady SR č. 370 z roku 1992. Činnosť Akadémie PZ sa začala otvorením akademického roka 1992/93 dňa 1. októbra 1992.

Právne postavenie Akadémie PZ vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.


Poslanie

Poslaním Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie.