Študijné oddelenie je samostatným oddelením Akadémie PZ v Bratislave. Zabezpečuje najmä prijímacie konanie, komplexnú evidenciu a administráciu bakalárskeho a magisterského štúdia, agendu súvisiacu s výchovno-vzdelávacím procesom, organizáciu štúdia a rozvrh hodín, agendu poskytovaných štipendií, odborné práce spočívajúce v analytickej činnosti a vyhodnocovaní výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, poradenskú činnosť pre študentov a i.

Realizuje PR aktivity voči verejnosti a propagáciu štúdia na Akadémii PZ v Bratislave. Zostáva naďalej v kontakte s absolventami a monitoruje ich pracovné uplatnenie na trhu práce. Zabezpečuje prezentovanie pracovných ponúk a aktivity v rámci  kariérneho poradenstva pre študentov.

Spolupracuje okrem iných pracovísk s:

- oddelením  informačných technológií v oblasti prípravy, priebehu a vyhodnotenia prijímacieho konania a v oblasti komplexnej agendy študijného oddelenia v IS MAIS.

- organizačným  oddelením a  s oddelením vedy a vedeckých projektov v oblasti  koordinácie  plánovacích  procesov  výučby a rozvrhu  hodín v doktorandskom štúdiu.

- katedrami pri spracúvaní návrhu plánu výučby, rozvrhu hodín, realizácii štátnych skúšok a obhajob, analýze a rozvoji výchovno-vzdelávacieho procesu.

    {[|addPersonalProfil
    [department{Študijné oddelenie}]
    [short_employees1]
    |]}