.slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {}

Mobilita učitelia

  • učitelia zo zahraničia môžu priniesť výhody miestnym študentom tým, že im ponúknu nové prednášky, odlišné metódy výučby a hodiny v cudzom jazyku.

Učitelia zároveň získavajú odlišné uhly pohľadu, nové kontakty a rozširujú svoje akademické siete. Učitelia môžu v rámci programu Erasmus taktiež začať nové aktivity zamerané na mobilitu a spoluprácu..

Učiteľská mobilita nie je obmedzená v počte vycestovaní v rámci jedného akademického roka.

Program mobility - výučba

Program mobility - výučba Erasmus - Slovenská verzia

Program mobility - výučba Erasmus - EN verzia

 

 

Dĺžka pobytu

Minimálna dĺžka mobility  je 3 pracovné dni , maximálna dĺžka mobility je 60 dní, bez dní cesty (v rámci jedného kalendárneho roka). Platí podmienka, že učiteľ musí učiť najmenej 8 vyučovacích hodín. Účasť na konferenciách nie je povolená.

Finančné prostriedky

Učiteľa predfinancováva APZ v plnom rozsahu, t.j. príkaz na zahraničnú služobnú cestu a vyúčtovanie  musia pokrývať všetky položky, pokiaľ sú splnené všetky podmienky mobility.

Finančné výdavky spojené s mobilitou sú kryté nasledovne:

 

Mobilita pracovníkov VŠ

 

 

  • v prípade výučby minimálne 8 odučených hodín za každý načatý týždeň (aj v prípade, že sa učiteľ zúčastní kratšieho pobytu ako týždeň, musí odučiť min. 8 hodín!),
  •  zachované pôvodné aktivity okrem účasti na konferenciách,
  •  účasť na konferenciách nie je povolená.
  • cestovné výdavky – cesta do a späť z miesta výuky, miestna doprava

Učiteľ je povinný dodržiavať zásady hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a využívať možné zľavy pri cestovnom a ubytovaní.

Pred nástupom na pobyt je učiteľ povinný doručiť Erasmus koordinátorovi:

  • kópiu poistenia v zahraničí (Európsky preukaz - povinný, komerčné pripoistenie - odporúčané)
  • potvrdenie o ubytovaní v zahraničí

 

Vzhľadom na stanovenú výšku maximálneho grantu neodporúčame pobyt dlhší ako 1 týždeň. (viď tabuľku na strane 21 prílohy Administratívna a finančná príručka pre vysoké školy).

Výberové konanie

Dátum výberového konania je vždy zverejnený na stránke APZ. Záujemcovia  sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu lucia.cajkovicova@minv.sk. O rozhodnutí výberovej komisie budú dotyční informovaní.

Vybratí uchádzači

Učitelia, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú Erasmus koordinátorovi APZ  nasledovné dokumenty v primeranom časovom predstihu, najneskôr však štyri týždne pred vycestovaním.   

Po návrate z pobytu

Do 10 dní po návrate je učiteľ povinný vyúčtovať zahraničnú pracovnú cestu na základe relevantných dokumentov.

Následne (najneskôr do 15 dní po návrate) doručí Erasmus koordinátorovi APZ :

  • Confirmation - potvrdenie o dodržaní učebného plánu uvedeného v Programe výučby (s uvedeným termínom mobility a počtom odučených hodín), ktoré vystavuje prijímajúca inštitúcia. Forma nie je určená.
  • Učiteľ je povinný obratom vyplniť dotazník v systéme Mobility Tool týkajúci sa jeho zahraničného pobytu