Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka musí mať podpísanú platnú bilaterálnu dohodu (BA) s prijímajúcou inštitúciou.

Nepedagogickí pracovníci, ktorí úspešne prešli výberovým konaním následne oslovia inštitúciu do ktorej sa hlásili a vyžiadajú si potvrdenie o prijatí. Po odsúhlasení doručia Erasmus koordinátorovi APZ vyplenené nasledovné formuláre:

Program mobility - školenie - Slovenská verzia

Program mobility - školenie - EN verzia

Po absolvovaní pobytu je pracovník povinný predložiť (najneskôr do 10 dní po návrate):

  • Confirmation - potvrdenie o splnení Pracovného plánu (s uvedeným termínom mobility), ktoré vystavuje prijímajúca inštitúcia. Forma nie je určená.
     
  • Pracovník je povinný obratom vyplniť dotazník v systéme Mobility Tool týkajúci sa jeho zahraničného pobytu