Back

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Prebiehajúce vedecko-výskumné úlohy

Teoretické východiská skúmania dôveryhodnosti Policajného zboru

Výskum na základe multidisciplinárnej spoločenskovednej analýzy zosumarizuje metodologické aspekty výskumu dôveryhodnosti Policajného zboru a špecifikuje metodický postup pre budúce skúmanie dôveryhodnosti Policajného zboru.

 

  Ukončené vedecko-výskumné úlohy

Príčiny rastu radikalizmu a agresivity niektorých skupín obyvateľstva
Úloha bola zadaná Ministerstvom vnútra SR na základe Národného akčného plánu boja proti terorizmu. Spoluriešiteľom  úlohy riešenej Oddelním vedy a vedeckých činností Akadémie PZ v spolupráci s Katedrou kriminálnej polície, Katedrou vyšetrovania bol Doc. Dr. Karol Murdza, PhD.

Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na Akadémii PZ, Akadémii OS a VŠBM v Košiciach
Riešiteľkou čiastkovej vedecko-výskumnej úlohy garantovanej Katedrou verejnej správy a krízového manažmentu bola PhDr. Andrea Neumannová, PhD.

Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti
Výsledky výskumu vedecko-výskumnej  úlohy pod gesciou Katedry kriminálnej polície APZ v Bratislave boli postavené na čiastkových VVÚ z ktorých dve boli riešené Ing. Máriou Sabayovou,PhD. a Ing. Mariannou Presperínovou,PhD. Úloha bola v novembri 2016 ukončená úspešnou obhajobou záverečnej správy.

Aktuálne problémy vo verejnej správe členských štátov EÚ
Vedecko-výskumná  úloha „Aktuálne problémy vo verejnej správe členských štátov EÚ “,  orientovaná na teoreticko-praktické problémy verejnej správy jednotlivých členských štátoch EÚ bola riešená v medzikatedrovej spolupráci s Katedrou správneho práva APZ. Úloha bola novembri obhájená v roku 2014 a ukončená úspešnou obhajobou záverečnej správy v júni 2017.

Výskumný projekt financovaný z grantu EHP a NFM  -  Mapovanie postupov vyšetrovateľov v prípadoch domáceho násilia
Výskum bol realizovaný v rámci projektu Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené násilie, ktorý je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Hlavným garantom projektu je Inštitút pre výskum práce a rodiny MPSVaR (Číslo programu: SK09, Číslo Projektu: DGV PP00, Číslo zmluvy: CRP 1253/2014, číslo úlohy 4012, zdroj 46). Cieľom realizovaného výskumu bolo zmapovať postupy a postoje vyšetrovateľov Policajného zboru (PZ) pri riešení prípadov násilia páchaného na ženách a poskytnúť riadiacim orgánom PZ, ako aj Akadémii PZ relevantné návrhy na skvalitnenie činnosti vyšetrovateľov a ich vzdelávania v predmetnej oblasti, v súlade s požiadavkami Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách. Z výskumu bola spracovaná záverečná výskumná správa. 

Súčasná spoločenská kríza a jej negatívne prejavy vo vedomí a správaní mladých príslušníkov PZ 
Výskumná úloha sa realizuje v súlade s harmonogramom vedeckého projektu. V súvislosti s jej riešením bolo realizovaných viacero vedecko-výskumných a publikačných aktivít. Získané poznatky z doterajšieho stavu vedeckého poznania boli priebežne publikované v troch úspešne obhájených dizertačných prácach (JUDr. Mgr. Lucie Škorcovej, Mgr. Lenky Dembickej a PhDr. Miloša Bučka). Okrem spomínaných výstupov boli výsledky z doterajšieho riešenia VVÚ prezentované vo vedeckej monografii PhDr. V. Malíčka, PhD. „Globalizácia a terorizmus: Príčiny radikalizácie vyúsťujúce do súčasného globálneho terorizmu“,  v  dvoch kapitolách zahraničných vedeckých monografií, v troch príspevkoch na medzinárodnej vedeckej konferencii v zahraničí a v troch príspevkoch na dvoch medzinárodných vedeckých konferenciách uskutočnených v SR.

 

Členstvo v expertných / pracovných / poradných skupinách a radách

Posttraumatický intervenčný tím (MV SR v Bratislave)

Národné hodnotenie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu  (P PZ SR)

Hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere dane z príjmu   (INFOSTAT)

Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu trestnej činnosti na úseku štátneho rozpočtu zriadená pri medzirezortnom expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou

Odborná komisia zriadená podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2016 Z. z.  (MV SR v Bratislave)

 

 

  Publikačná činnosť

 

 

MURDZA, K. November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť. zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 6.11.2019 na Akadémii PZ v Bratislave. (zost. MURDZA, K.)  Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2019. 390 s.  -ISBN 978-80-8054-843-8.

MALÍČEK, V. Politický islam optikou dezinformácií a propagandy

(PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ A.) In: kolektív autorov. A zrodilo sa zlo

DINUŠOVÁ, D. Za hlasom revolúcie. 1. vyd.  Bratislava: VEDA.. 2018.  190 s.  ISBN 978-80-224-1676-4.

SABAYOVÁ, M, PRESPERÍNOVÁ, M. Ekonomika a financie verejného sektora. 1. vyd. APZ v Bratislave. Bratislava: CPS MV SR. 2018.  218 s.  ISBN 978-80-8054-775-2.

 SABAYOVÁ, M, KRÁLIKOVÁ, K. a kol. Aktuálne problémy vo verejnej správe členských štátov EÚ. 1. vyd. APZ v Bratislave: CPS MV SR. 2017. 290.s ISBN 978-80-8054-712-7.

Image removed. PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ, A. Vybrané kapitoly psychosociálnej práce pre záchranárov. Vysokoškolské skriptá. APZ v Bratislave. Bratislava: CPS MV SR. 2017. 1. vydanie. 108 s. ISBN 978-80-8054-705-9.

 STIERANKA, J., SABAYOVÁ, M., ŠIMONOVÁ, J. Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: EPOS. 2016 360.s ISBN 978-80-562-0147-3.

MALÍČEK, V.  Globalizácia a terorizmus: Príčiny radikalizácie vyúsťujúce do súčasného globálneho terorizmu. 1. vyd. Vedecká monografia. APZ v Bratislave. Bratislava : CPS MVSR, 2016. 176 s.  ISBN 978-80-8054-657-1.

SABAYOVÁ,M.,KRÁLIKOVÁ,K. Racionalizácia verejnej správy. Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: APZ v Bratislave. Bratislava:Centrum polygrafických služieb MVSR, 2016 386 s. ISBN 978-80-8054-670-0.

SABAYOVÁ, M. Základy ekonómie pre neekonomické študijné odbory. Vysokoškolská učebnica. APZ v Bratislave. Bratislava: Centrum polygrafických služieb MVSR, 2016 176 s. ISBN 978-80-8054-663-2

  Prebiehajúce vedecko-výskumné úlohy

Teoretické východiská skúmania dôveryhodnosti Policajného zboru

Výskum na základe multidisciplinárnej spoločenskovednej analýzy zosumarizuje metodologické aspekty výskumu dôveryhodnosti Policajného zboru a špecifikuje metodický postup pre budúce skúmanie dôveryhodnosti Policajného zboru.