Back

Vedecko-výskumná činnosť

Plnenie vedeckých úloh

  • Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy. Integrovaná vedeckovýskumná úloha. Projekt 2005.
  • Teoretické a metodologické základy krízového manažmentu vo verejnej správe. Čiastková vedeckovýskumná úloha (ČVVÚ 1/1). Oponentúra záverečnej správy 2006.
  • Získavanie, spracovanie a využívanie poznatkov krízového manažmentu vo verejnej správe v praktickej riadiacej činnosti pracovísk krízového manažmentu miestnej štátnej správy. Čiastková vedeckovýskumná úloha (ČVVÚ 1/2). Oponentúra záverečnej správy 2010.
  • Možnosti merania občianskej bezpečnosti. Projekt výskumnej úlohy. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2009.
  • Projekt budovania a rozvoja Simulačného centra AOS. 2011– štúdia realizovateľnosti. Oponentúra záverečnej správy 2011.
  • Edukácia krízového manažmentu na Krakowskej Akademii A.F. Modrzewskiego a Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Grantová vedeckovýskumná úloha - grant č. KA-AFM č. 263/12. Oponentúra projektu 2012.

 

Riešené vedecko-výskumné projekty

Model využitia metodiky RM/RA CRAMM pri prevencii mimoriadnych udalost

 

17.01. 2019

Oponentské konanie projektu vedeckovýskumnej úlohy:

 

„Systematika vedecko-teoretických poznatkov v študijnom odbore 8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby a optimalizácia prípravy správno-bezpečnostných manažérov na  Akadémii PZ v Bratislave v súlade s potrebami verejnej správy na miestnej a regionálnej úrovni“