Späť

Model využitia metodiky RM/RA CRAMM pri prevencii mimoriadnychudalostí

Model využitia metodiky RM/RA CRAMM pri prevencii mimoriadnych udalostí

30.09.2014

 

AKADÉMIA  POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu

 

 

Dňa 22. 9. 2014 prebehla na Akadémii Policajného zboru v Bratislave úspešná obhajoba záverečnej správy vedecko-výskumnej úlohy s názvom „Model využitia metodiky RM/RA CRAMM pri prevencii mimoriadnych udalostí“ . Vedecko-výskumná úloha Model využitia metodiky RM/RA CRAMM pri prevencii mimoriadnych udalostí  bola spracovaná v súčinnosti jednotlivých pracovísk riešiteľského tímu z Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline a Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.

    Riešiteľský tým sa rozhodol na základe významných medzinárodných odporúčaní aplikovať metodiku CRAMM na podporu prevencie mimoriadnych udalostí. Významným aspektom tohto výberu je potenciál aplikácie tejto metodiky na ľubovoľné riziká, nielen na riziká IT charakteru.

Riešiteľský tím pracoval so štyrmi hypotézami. Predpoklad, že metodika CRAMM je vhodná na komplexné posúdenie potenciálnych rizík vyplývajúcich z potenciálnych mimoriadnych udalostí na vybranom území sa potvrdil a postupne rozvíjal. Výsledkom bolo nájdenie Marguisovho postupu a dostatočného počtu a kvality techník a metód na podporu a modifikáciu celého pôvodne jednostranne zameraného systému – metodiky CRAMM.

Potvrdením  hypotéz je vznik modifikovanej metodiky pod názvom RM/RA CRAMM.

Ambíciou tejto metodiky je poslúžiť ako vhodný nástroj počas prevencie mimoriadnych udalostí. Pomerne jednoduchým postupom sa dá vyhodnotiť riziko pre vybraný (predpokladané) okruh mimoriadnych udalostí. Najväčšou výhodou tohto postupu je, že nie je viazaný na určitý typ mimoriadnej udalosti, ale môže sa použiť na široké spektrum situácií či už prírodného, technologického alebo sociálneho charakteru. Tento predpoklad je sčasti potvrdený vypracovaním dvoch povahovo rôznorodých prípadových štúdií.

Úspešným prenesením metodiky RM/RA CRAMM do praxe verejnej správy by sa výrazne prispelo k naplneniu jedného z dlhodobých zámerov APZ v Bratislave, ktorým je transfer poznatkov teórie a metodológie krízového manažmentu ako aplikovanej vedeckej disciplíny do praxe subjektov verejnej správy.

Súčasťou návrhu tejto vedecko-výskumnej úlohy bolo publikovanie vedeckých štúdií a článkov s cieľom oboznámiť s touto metódou časť odbornej verejnosti. Štúdií, ktoré sa zaoberali RM/RA CRAMM nakoniec bolo viac ako bolo plánované vzhľadom na publikačné príležitosti, ktoré riešiteľský tím využil. 

 

 

Kpt. Ing. Milan MARCINEK, PhD.

Katedra krízového manažmentu a verejnej správy

Adresa:                                                                 

Sklabinská 1                      TEL: 09610 57 436                         Fax: 0961059054
SK-835 17 BRATISLAVA     email: milan.marcinek@minv.sk       web: www.akademiapz.sk