Zákony a vyhlášky

29.09.2016
Zákony

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplné znenie

Zákon č.455/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

Zákon č.396/2012 o Fonde na podporu vzdelávania účinný od 1.1.2013 do 9.6.2013

Zákon o FnPV účinný od 10.6.2013

Zákon o FnPV účinný od 1.1.2014

Zákon č. 122/2013 z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.

Zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhlášky

Vyhláška MŠVVaŠ SR z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

 

Vyhláška MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

 

Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia

 

Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.

Vyhláška č. 227/2012 MŠVVaŠ SR, kt. sa mení a dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní soc. štip. študentom VŠ v znení vyhl. č. 396/2008 Z. z.

Vyhláška č. 235/2013 MŠVVaŠ SR, kt. sa mení a dopĺňa vyhl. MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní soc. štip. študentom VŠ v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 157/2014 MŠVVaŠ SR, kt. sa dopĺňa a mení vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní soc. štip. študentom VŠ v znení neskorších predpisov, kt. nadobúda účinnosť 1. 9. 2014

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.