Oznámenia a informácie

18.11.2020

Publikačná činnosť

V roku 2020 bola členmi katedry trestného práva publikované nasledujúce tituly:

- MARKOVÁ, V. a kol. 2020. Vybrané kapitoly z trestného práva. Bratislava: Akadémia PZ

  • Predmetná publikácia je určená predovšetkým pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave v rámci druhého študijného programu  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe, no aj pre druhý študijný program môže slúžiť ako pomôcka vhodná ako opakovanie niektorých základných, parciálnych problémov. Účelom tejto publikácie teda nie je poskytnúť komplexný prehľad o otázkach týkajúcich sa trestného práva, ale   sprostredkovať informácie prehľadným spôsobom, ktorý má  v kombinácii  so zákonnou úpravou trestných kódexov, umožniť pochopenie trestnoprávnych a trestnoprocesných ustanovení.

- ŠANTA, J., 2020. Trestné činy proti majetku a trestné činy hospodárske. Prípadové štúdie. Bratislava: Akadémia PZ

  • Táto učebná pomôcka je určená predovšetkým študentom Akadémie Policajného zboru v Bratislave, rovnako však aj začínajúcim policajtom a ďalším užívateľom, ktorí majú záujem o nadobudnutie alebo zopakovanie si najaktuálnejších poznatkov z tzv. ekonomickej kriminality. Text je spracovaný prokurátorom odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a zároveň vyučujúcim na katedre trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktorý sa od vzniku tohto úradu, teda od roku 2004, špecializuje výhradne len na tzv. ekonomickú kriminalitu a od roku 1991, odkedy pôsobí v rezorte prokuratúry, vykonával dozor prokurátora prevažne v oblasti tejto kriminality.

 


Záverečné práce - bakalárske a diplomové

- Publikácia na stiahnutie - v časti týkajúcej sa publikačnej činnosti katedry, ako aj v materiáloch na stiahnutie je k dispozícii publikácia týkajúca sa spracovania záverečných prác na Akadémii Policajného zboru  v Bratislave.

 

Informácia k  záverečným prácam

Na základe nového číselníka študijných odborov pre účely EZP je potrebné do záverečnej práce uviesť

Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku alebo Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Študijný odbor: 9205 Bezpečnostné vedy

 

- Seminár k diplomovej práci - platí pre študentov denného baklaárskeho a magisterského štúdia. V zmysle novej akreditácie sú študenti magisterského štúdia povinní splniť podmienky priebežného hodnotenie, ktoré sú uvedené v infoliste predmetu. Ide o nasledovné podmienky:

  • spracovanie projektu bakalárskej/diplomovej práce

  • spracovanie seminárnej práce

- uvedené materiály budú príslušným, vedúcim práce spracované a ohodnotené v zmysle príslušného hodnotenia

- vzor projektu bakalárskej / diplomovej práce si môžete stiahnuť tu: Vzor projektu

 

 


Zamerania na skúšky

Zamerania na skúšky z predmetov vyučovaných katedrou trestného práva si môžete stiahnuť v časti Materiály na stiahnutie

 

 


Ostatné informácie pre študentov

Termíny skúšok budú vypísané prostredníctvom informačného systému MAIS v priebehu mesiaca november. Na skúšku sa môžu prihlásiť len študenti, ktorí majú splnené priebežné hodnotenie.

 


ŠVOČ 2020 / 2021

Návrhy tém v rámci 24. ročníka Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na rok 2020 - 2021

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.