Oznámenia a informácie

11.12.2019

Publikačná činnosť

V roku 2019 bola členmi katedry trestného práva publikovaná nová vysokoškolská učebnica trestného práva Trestné právo hmotné - všeobecná časť, ktorá sa  venuje otázkam týkajúcich sa zásadám a funkciám trestného práva, okolnostiam vylučujúcim trestnú zodpovednosť, tiež rozoberá vhodne znaky skutkovej podstaty trestného činu, vrátane jeho delenia a druhov, pričom učebnicá zároveň reagujena všetky účinné novely všeobecnej časti Trestného zákona, pričom sa venujú aj trestnej zodpovednosti právnických osôb v zmysle zákona č. 91/2016 Z.z.

 

 


Záverečné práce - bakalárske a diplomové

- Publikácia na stiahnutie - v časti týkajúcej sa publikačnej činnosti katedry, ako aj v materiáloch na stiahnutie je k dispozícii publikácia týkajúca sa spracovania záverečných prác na Akadémii Policajného zboru  v Bratislave.

 

Informácia k  záverečným prácam

v zmysle Smernice o bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní, sprístupňovaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ZP R APZ č. 9/2011) sa na titulnom liste záverečnej práce uvádza študijný odbor:

  • 9245 Ochrana osôb a majetku alebo
  • 9216 Bezpečnostné verejnosprávne služby

Na základe nového číselníka študijných odborov pre účely EZP je potrebné do záverečnej práce uviesť

Študijný program: Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku alebo Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Študijný odbor: 9205 Bezpečnostné vedy

 

 

 

 

- Seminár k diplomovej práci - platí pre študentov denného baklaárskeho a magisterského štúdia. V zmysle novej akreditácie sú študenti magisterského štúdia povinní splniť podmienky priebežného hodnotenie, ktoré sú uvedené v infoliste predmetu. Ide o nasledovné podmienky:

  • spracovanie projektu bakalárskej/diplomovej práce

  • spracovanie seminárnej práce

- uvedené materiály budú príslušným, vedúcim práce spracované a ohodnotené v zmysle príslušného hodnotenia

- vzor projektu bakalárskej / diplomovej práce si môžete stiahnuť tu: Vzor projektu

 

 


Zamerania na skúšky

Zamerania na skúšky z predmetov vyučovaných katedrou trestného práva si môžete stiahnuť v časti Materiály na stiahnutie

 

 


Ostatné informácie pre študentov

Termíny skúšok budú vypísané prostredníctvom informačného systému MAIS v priebehu mesiaca november. Na skúšku sa môžu prihlásiť len študenti, ktorí majú splnené priebežné hodnotenie.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.