Oznámenia a informácie

13.07.2018

Publikačná činnosť

Na katedre trestného práva vyšli v priebehu roka 2016 tri publikácie, ktoré sú začlenené medzi odporúčanú literatúru pre študentov bakalárskeeho a magisterského štúdia. v roku 2017 je pripravovaná aj publikácia z oblasti trestného práva procesného. Ide o nasledujúce publikácie:

  • Trestné právo procesné - 2. aktualizované a doplnené vydanie. Ide o učebnicu z oblasti  trestného práva procesného, ktorá nadväzuje na vydanie z roku 2013.
  • Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Ide o učebnicu z oblasti trestného práva hmotného, ktorá podobne ako vydanie zo všeobecnej časti nadväzuje na predchádzajúce vydanie (učebnicu vydanú v roku 2013). Od 1. vydania sa odlišuje tým, že sú v nej zapracované všetky legislatívne zmeny, ku ktorým došlo od roku 2012, najmä výklad týkajúci sa nových trestných činov.
  • Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Ide o učebnicu z oblasti trestného práva hmotného, ktorá dopĺňa učebnicu vydanú v roku 2012. Od 1. vydania sa odlišuje tým, že sú v nej zapracované všetky legislatívne zmeny, ku ktorým došlo od roku 2012, najmä výklad týkajúci sa nových druhov trestov a ich výkonu, ako aj nového trestnoprávneho inštitútu – trestnej zodpovednosti právnických osôb.
  • European Criminal Law - ide o učebný materiál, ktorý môže slúžiť ako odporúčaná literatúra pre študentov výberového predmetu European Criminal Law ako aj pre študentov v rámci Erazmus +, pričom jej úlohou je poukázať na  najvýznamnejšie právne predpisy Európskej únie z oblasti trestného práva hmotného a procesného, ale taktiež aj poukázať na európsku justičnú spoluprácu v trestných veciach.
    • publikácia je dostupná aj ako e-verzia a je zverejnená v rámci vedecko-výskumenj činnosti katedry trestného práva

Záverečné práce - bakalárske a diplomové

- Publikácia na stiahnutie - v časti týkajúcej sa publikačnej činnosti katedry, ako aj v materiáloch na stiahnutie je k dispozícii publikácia týkajúca sa spracovania záverečných prác na Akadémii Policajného zboru  v Bratislave.

 

- Informácia k  záverečným prácam - v zmysle Smernice o bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní, sprístupňovaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ZP R APZ č. 9/2011) sa na titulnom liste záverečnej práce uvádza študijný odbor:

  • 9245 Ochrana osôb a majetku alebo
  • 9216 Bezpečnostné verejnosprávne služby

 

- Seminár k diplomovej práci - platí pre študentov denného baklaárskeho a magisterského štúdia. V zmysle novej akreditácie sú študenti magisterského štúdia povinní splniť podmienky priebežného hodnotenie, ktoré sú uvedené v infoliste predmetu. Ide o nasledovné podmienky:

  • spracovanie projektu bakalárskej/diplomovej práce

  • spracovanie seminárnej práce

- uvedené materiály budú príslušným, vedúcim práce spracované a ohodnotené v zmysle príslušného hodnotenia

- vzor projektu bakalárskej / diplomovej práce si môžete stiahnuť tu: Vzor projektu

 


Zamerania na skúšky

Zamerania na skúšky z predmetov vyučovaných katedrou trestného práva si môžete stiahnuť v časti Materiály na stiahnutie

 


Ostatné informácie pre študentov

Termíny skúšok budú vypísané prostredníctvom informačného systému MAIS v priebehu mesiaca november. Na skúšku sa môžu prihlásiť len študenti, ktorí majú splnené priebežné hodnotenie.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.