Kancelária rektora

10.03.2021
 • Kancelária rektorky zabezpečuje organizačne a administratívno-technicky plnenie úloh súvisiacich s činnosťou rektora vo vzťahu k pracoviskám akadémie, k ministerstvu vnútra, Prezídiu Policajného zboru a ďalším orgánom a organizáciám v Slovenskej republike, ako aj vo vzťahu k orgánom a organizáciám v rámci EÚ. Kancelária rektorky zabezpečuje plnenie úloh na úseku uplatňovania personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektora a ďalších vedúcich pracovísk. Kancelária dbá na dodržiavanie postupov pri manipulácii s registratúrnymi záznamami, pri manipulácii s internými predpismi, pri evidovaní utajovaných skutočností

 

 • Kancelária rektorky sa v rámci svojej kompetencie podieľa na činnosti akadémie, zabezpečuje jej plynulý chod, vedie registratúrny denník kancelárie rektorky, vybavuje administratívnu agendu rektorky, zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pokynov rektorky, podieľa sa na príprave a organizovaní pracovných porád a rokovaní rektorky s pracoviskami akadémie a externými inštitúciami, organizačne zabezpečuje slávnostné otvorenie školského roka a slávnostné ukončenie školského roka, pripravuje scenáre ostatných významných akademických udalostí

 

 • Kancelária rektorky na úseku personálnej práce
 1. plní úlohy súvisiace s uplatňovaním personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektora a ostatných vedúcich pracovísk akadémie,
 2. zabezpečuje dodržiavanie zásad personálnej práce, všeobecne záväzných právnych a interných predpisov upravujúcich služobný pomer policajtov a pracovný pomer zamestnancov a práce na dohodu
 3. zabezpečuje výberové a prijímacie konanie do služobného pomeru policajta a pracovného pomeru zamestnanca,
 4. vyhlasuje a organizačne zabezpečuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných zamestnancov, profesorov, docentov a vedúcich zamestnancov v akadémii,
 5. vykonáva komplexnú personálnu starostlivosť o policajtov akadémie, študentov – policajtov denného štúdia a zamestnancov akadémie,
 6. spracúva návrhy na organizačné a systemizačné zmeny v tabuľkách zloženia a počtu akadémie,
 7. vybavuje odvolania proti personálnym a disciplinárnym rozhodnutiam rektora,
 8. vedie evidenciu policajtov a zamestnancov akadémie a zabezpečuje jej aktualizáciu,
 9. zabezpečuje úlohy súvisiace so vznikom, resp. zánikom sociálneho a nemocenského poistenia policajtov akadémie, študentov denného štúdia a zamestnancov akadémie,
 10. zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi,
 11. zabezpečuje ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu v rámci personálnej kompetencie, vyplývajúce z platných právnych predpisov

 

riaditeľka Kancelárie rektora:
 

JUDr. Zuzana ZAJACOVÁ 
Telefón : 09610 57 244
E-mail: zuzana.zajacova@minv.sk
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 386

Zamestnanci:

mjr. JUDr. Monika SZABOVÁ 
Telefón : 09610 57 306
E-mail: monika.szabova@minv.sk
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 340

por. Bc. Richard ČUVALA  
Telefón : 09610 57 268
E-mail: richard.cuvala@minv.sk
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 336

Leonka LISOŇOVÁ
Telefón : 09610 57 429
E-mail: leonka.lisonova@minv.sk
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 380

Alena CIPROVÁ 
telefón: 09610 57 307
e-mail: alena.ciprova@minv.sk
Kancelária: Blok U, prízemie, č. dv. 112

Etela MUŽÍKOVÁ
Telefón : 09610 57 402
E-mail: etela.muzikova@minv.sk
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 347

Eva RADIČOVÁ
E-mail: eva.radicova@minv.sk
Telefón: 09610 57 433
Kancelária: Blok A, 3. posch. č. dv. 425

JUDr. Katarína JUNASOVÁ
E-mail: katarina.junasova@minv.sk
Telefón: 09610 57 423
Kancelária: blok B, 2. posch. č. d. 325

Miriam ŠVIRECOVÁ
E-mail: miriam.svirecova@minv.sk
Telefón: 09610 57 432
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 322

Marcel GULÁŠ
Telefón: 09610 57 531
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 384

Jana BERNADIČOVÁ
E-mail: jana.bernadicova@minv.sk
Telefón: 09610 57 241
Kancelária: Blok B, 1. poschodie, č. dv. 226

Michael ADAME
E-mail: michaela.adame@minv.sk
Telefón: 09610 57 221
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 326

JUDr. Ján DARGAJ
E-mail:jan.dargaj2@minv.sk
Telefón: 09610 57 531
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 384

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.