Kancelária rektora

12.01.2018

      (1) Kancelária rektora organizačne zabezpečuje a organizuje plnenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti rektorky a vnútorného režimu akadémie a v stanovenom rozsahu sa podieľa na plnení týchto úloh. Plní úlohy súvisiace s uplatňovaním personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektorky a ďalších vedúcich pracovísk.

     (2) Kancelária rektora v rámci svojej kompetencie podieľa sa na činnosti akadémie, najmä:

 1. zabezpečuje chod sekretariátu,
 2. vedie registratúrny denník sekretariátu rektorky,,
 3. zabezpečuje a vybavuje administratívnu agendu rektorky,
 4. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z pokynov rektorky,
 5. zabezpečuje styk, pracovné porady a rokovania rektorky s pracoviskami akadémie a externými inštitúciami.

    (3) Na úseku personálnej práce:

 1. plní úlohy súvisiace s uplatňovaním personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci rektora a ostatných vedúcich pracovísk akadémie,
 2.  zabezpečuje dodržiavanie zásad personálnej práce, všeobecne záväzných právnych a interných predpisov upravujúcich služobný pomer policajtov a pracovný pomer zamestnancov,
 3. zabezpečuje výberové a prijímacie konanie do služobného pomeru policajta a pracovného pomeru zamestnanca,
 4. vyhlasuje a organizačne zabezpečuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných zamestnancov, profesorov, docentov a vedúcich zamestnancov v akadémii,
 5. vykonáva komplexnú personálnu starostlivosť o policajtov akadémie, študentov – policajtov denného štúdia a zamestnancov akadémie,
 6. spracúva návrhy na organizačné a systemizačné zmeny v tabuľkách zloženia a počtu akadémie,
 7. vybavuje odvolania proti personálnym a disciplinárnym rozhodnutiam rektora,
 8. vedie evidenciu policajtov a zamestnancov akadémie a zabezpečuje jej aktualizáciu,
 9. zabezpečuje úlohy súvisiace so vznikom (zánikom) sociálneho a nemocenského poistenia policajtov akadémie, študentov denného štúdia a zamestnancov akadémie.

 

 

riaditeľka Kancelárie rektora:

Mgr. Lucia DANIŠOVSKÁ
Telefón: 09610 57004
E-mail: lucia.danisovska@minv.sk

Zamestnanci:

kpt. JUDr. Monika SZABOVÁ -  blok U/334
Telefón : 09610 57306
E-mail: monika.szabova@minv.sk

Leonka LISOŇOVÁ
Telefón : 09610 57429
E-mail: leonka.lisonova@minv.sk

Vlasta SYNAKOVÁ
Telefón : 09610 57409
E-mail: vlasta.synakova@minv.sk

Anna KERNOVÁ - referent špecialista
telefón: 09610 57098
e-mail: anna.kernova@minv.sk

Etela MUŽÍKOVÁ
Telefón : 09610 57402
E-mail: etela.muzikova@minv.sk

Eva RADIČOVÁ
E-mail: eva.radicova@minv.sk
Telefón: 09610 57433
Kancelária: Blok A, 3. posch. č. dv. 425

Linda  PIVÁČKOVÁ
E-mail: linda.pivackova@minv.sk
Telefón  09610 57241
Kancelária: blok B, 1. posch., č. dv. 226

Mgr. Katarína JUNASOVÁ
E-mail: katarina.junasova@minv.sk
Telefón: 09610 57423
Kancelária: blok U, 2. posch. č. d. 370

Miriam ŠVIRECOVÁ
E-mail: miriam.svirecova@minv.sk
Telefón: 09610 57 432
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv. 322

Marcel GULÁŠ
E-mail: marcel.gulas@minv.sk
Telefón: 09610 57 531
Kancelária: Blok U, 2. poschodie, č. dv.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.