Analýza vymedzení policajných činností a ich klasifikácií

10.01.2013

V roku 2011 bol v projekte finalizovaný výskum jednotlivých úloh . Projekt bol vypracovaný tak, aby slúžil ako základ pre rozvoj policajných vied a korešpondoval s vedeckovýskumnou úlohou Výsk. 130. V hodnotenom období pokračovalo plnenie výskumu  poslednou etapou.  Aplikácia čiastkových poznatkov z výskumu bola realizovaná implementáciou do vzdelávania najmä na katedre policajných služieb akadémie a do medzinárodných výskumných a publikačných aktivít. Vedecko-teoretické výsledky sa realizovali v odborných štúdiách a článkoch na medzinárodných konferenciách. V roku 2011 vyšiel zborník z konferencie: Complementary research results from Middle Europe researches area cooperated on EU SEC II, v spolupráci s vybranými partnermi zo strednej Európy v projekte EU SEC II, ktorý umožnil publikovať niektoré výsledky z výskumu.

Dňa 24. 10. 2011 sa uskutočnila konferencia „Policajné vedy a policajné činnosti 2011“, ktorej  cieľom bolo prezentovať a konfrontovať dosiahnuté výsledky v úlohe s medzinárodnou policajnou teóriou a praxou. Z konferencie je pripravený do tlače zborník, s predpokladom vydania 03/2012. Priebežné výsledky boli konfrontované aj na iných domácich a zahraničných podujatiach. Záverečná správa sa pripravuje na záverečnú oponentúru.

Riešitelia projektu za akadémiu doposiaľ publikovali tri štúdie a jednu štúdiu členovia medzinárodného výskumného tímu v zborníku z medzinárodnej konferencie.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.