Archív 1-2011

27.06.2012
OBSAH č.1/2011

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Ľubica Baričičová        
Analýza determinantov riadenia policajnej organizácie
/Analysis of determinants of police organization management/

Vladimír Blažek, Miroslav Kelemen
Obrana a krízový manažment vo verejnej správe
/Defense and crisis management in public administration/

Petr Jedinák        
Komparace vzdělávacích potřeb policistů a pracovníků bezpečnostního managementu ve veřejné správě
/Comparison of the training needs of policemen and personnel of security
management in public administration/

Miroslav Lisoň
Kreovanie vedného odboru „operatívne poznanie“ do systému policajných vied
/Creating the field of science ‘”Operational knowledge” into the system
of police sciences/

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Helena Kanková        
Implementácia odporúčania OECD a ďalších medzinárodných  organizácií na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb
/Implementing the recommendations of the OECD and other international organizations
for the introduction of criminal liability of legal persons/

Ján Schmidt
Analytický pohľad na stav kriminalisticko-technických činností v oblasti vyhľadávania a zaisťovania latentných stôp
/Analytical view of the situation in forensic and technical activities in the field of search
and securing the latent traces/

Andrey Soroka
The matter (question) of cooperation of State Border Guard Service of Ukraine with law enforcement authorities of the contiguous states in struggle against violations of state boundary   
/Záležitosť (otázka) spolupráce ukrajinskej pohraničnej stráže s orgánmi činnými v trestnom konaní susediacich štátov v boji proti nedovolenému prekročeniu štátnej hranice/

Marta Thurzová
Pracovné vzťahy v obecnej samospráve
/Industrial relations in a local government/

Bernard Wišniewski
Trends in the education of the public safety service officers
/Trendy vo vzdelávaní príslušníkov bezpečnostnej služby/

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Eva Kunovská
Prof. Ing. Václav Krajník, CSc. Rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

/Professor, Eng. Václav Krajník, PhD. Rector of the Academy of the Police Force in Bratislava/

Martin Dzura, Ladislav Brenvasser, Miroslav Ganišin
Eurobankovky – zviditeľňovanie daktyloskopických stôp
/Euro banknotes – making the dactyloscopic traces visible/

Eva Kunovská
Habilitačné konanie JUDr. Klaudie Marczyovej, PhD.
/Habilitation of JUDr. Klaudia Marczyová, PhD./

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE
/LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Petra Ferenčíková (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (S,R)
Špeciálne jednotky I /Special operationes forces I/
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.