Archiv 2-2011

27.06.2012
OBSAH č.2/2011

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Miroslav Lisoň
Poznávanie aktivít kriminálnych skupín
/Exploring the activities of criminal groups/

Pavel Soukop        
Obchodovanie s ľuďmi za účelom nútenej práce v rómskej komunite
/Human trafficking for the purpose of forced labor in the Roma community/

VEDECKÁ DISKUSIA /SCIENTIFIC DISCUSION/

Alexandra  Saxová, Mária Zelenková
Písmoznalectvo, písomníctvo alebo kriminalistika?
/Písmoznalectvo, písomníctvo or Criminalistics?/

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Tatiana Hajdúková, Samuel Uhrin        
Analýza uličnej trestnej činnosti a jej sezónnosť
/Analysis of street crime and its seasonality/

Štefan Kočan        
Inštitút agenta vo vybraných právnych systémoch
/An agent in the selected jurisdictions/

Adela Kúdelová, Jana Červeňáková
Zaisťovanie dotykových stôp DNA metódou lepiacej pásky
/Ensuring touch DNA traces by adhesive tape method/

Michal Kuril
Vybrané otázky základných zásad Zákonníka práce
/Selected questions of fundamental principles of the Labour Code/

Magdaléna Ondicová
Vývoj hospodárskej kriminality v  Slovenskej republiky v období rokov 1993 až 2010
/Development of economic crime in the Slovak Republic from 1993 to 2010/

Ján Schmidt
Analýza krvných obrazcov a jej perspektívy
/Analysis of blood patterns and its prospects/

Barbara Sviežená, Ferdinand Devínsky, Jindra Valentová, Václav Krajník
Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu: bezpečnostný výskum na Slovensku virtuálne a reálne
/Security Research Center of Excellence: Security Research in Slovakia, virtual and real/

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS AND ANNOTATIONS/

Antonín Nesvadba
Viktoryová J., Straus J., Bango D., Palarec J., Blatnický J., Kočan Š., Vajzer L.:
Vyšetrovanie  /Investigation/

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Martina Binderová
Medzinárodná konferencia „Cudzie jazyky v EU II“
/International conference „Foreign Languages in European Union II“/

Matej Kostrec
Legislatíva, štandardy a normy platné pre oblasť auditu informačných systémov
/Legislation, standards and norms applicable to the area of information sestems audit/

Eva Kostrecová
Iniciatívy v rámci medzinárodnej spolupráce štátov a svetových inštitúcií pri ochrane elektronického priestoru
/Initiatives of countries and world institutions in the international cooperatoin to
protect the electronic space/

Ondrej Laciak
Odborný seminár „Kriminalistika v praktických príkladoch VII.“
/Scientific seminar „Criminalistics in practical examples VII.“/

Bohumil Pikna
Europol  -  postlisabonská úprava
/Europol  -  post-Lisbon update/

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Jelena Ondrejkovičová (S,R), Petra Ferenčíková (A), Ľubica Miženková (N),
Gabriela Rechtoríková (F)
Špeciálne jednotky II  /Special operationes forces II/

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.