Archív 2-2012

22.10.2012

OBSAH č.2/2012

ŠTÚDIE /STUDIES/

Monika Pajpachová        
Modely organizačnej kultúry ako východisko poznávania policajnej kultúry
/Models of organisational culture as a basis of knowledge of police culture/

Ján Schmidt        
Kvalita kriminalisticko-technickej činnosti a jej akcelerátory
/Quality of forensic technical activity and its accelerators/

 
ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Tatiana Hajdúková
Analýza chodcov ako obetí premávky na pozemných komunikáciách
/Analysis of pedestrian as victims of road traffic/

Antonín Nesvadba
Prehľad historického vývoja európskej integrácie
/Overview of historical development of European integration/

Bohumil Pikna
FRONTEX – agentura pro spolupráci na vnějších hranicích Unie
/FRONTEX – agency for cooperation on external borders  of European Union/

Michaela Rapčanová
Efektívnejšia ochrana ľudských práv v Európe
/More effective protection of human rights in Europe/

Roman Svatoš        
Organizovaná kriminalita v České republice a Slovenské republice
/Organised crime in the Czech Republic and Slovak Republic/

Bystrík Šramel
Polícia v americkom systéme trestnej justície
/Police in American system of criminal justice/

Oleg Tatarov
The reforming of the criminal-procedure low of Ukraine: some practical and theoretical questions
/Reforma trestného práva procesného Ukrajiny: niektoré praktické a teoretické otázky/

Gabriela Valčová Ivanová
Pobyty cudzincov na území Slovenskej republiky podľa novej právnej úpravy
/Stay of foreigners at the territory of the Slovak Republic according to new legal regulation/

František Vavera
Trestněprávní konsekvence „kupčení s hlasy“ v právním řádu ČR
/ Penal law consequences of „buying of votes“ in the body of laws of the Czech Republic/

Štefan Zeman
Kriminologické vymedzenie organizovanej kriminality
/Criminological determination of organized crime/

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Martina Binderová
Tretí ročník medzinárodnej vedeckej  konferencie „Cudzie jazyky v Európskej únii III“
/The third year of international scientific conference „Foreign Languages in European Union III“/

Valerij Vasyľovyč Kuhar
Novels of anticorruption law
/Novely protikorupčného zákona/

Jana Šimonová, Ladislav Dudor, Eva Kemeňová
Správa z celoštátneho vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou na tému:
„Perspektívy rozvoja verejnej správy v krajinách Európskej únie“

/Report of the national scientific seminar with international participation
on the topic: „Perspectives of Public Administration Development in EU Countries“/

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Iveta Nováková (A), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminológia I
/Criminology I/

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.