Archív 3-2017

11.07.2018

Obsah časopisu Policajná teória a prax č.3 (2017)

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE /SCIENTIFIC STUDIES/

Martina Binderová
E-moduly z anglického jazyka pre dopravnú a poriadkovú políciu

Mária Bohrnová
Právne postavenie Policajného zboru pri medzinárodných únosoch detí

Monika Hullová
Zahraničná trestnoprávna úprava trestných činov súvisiacich s detskou pornografiou (Ruská federácia, Veľká Británia)

Miroslav Lisoň
Subjekty kriminálno- policajného poznania
 

VEDECKÉ PRÁCE /SCIENTIFIC ARTICLES/

Andrej Beleš
Uplatňovanie zásady ne bis in idem v disciplinárnom konaní vo väzenstve - kazuistický pohľad

Monika Blišťanová
Dynamika stavu priestupkov v meste Košice vo vzťahu k využívaniu kamerového systému
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Petra Andorová
Uplatňovanie zásady zákaz reformatio in peius v správnom konaní Policajným zborom a inými správnymi orgánmi

Milan Boroš
O podobách doli (úmyslu) vo vede trestného práva

Helena Kanková, Iveta Molnárová
Medzinárodné zmluvné nástroje aplikované v boji proti trestným činom korupcie

Adrián Vaško
Podporné metódy operatívno-pátracej činnosti – možnosti ich využitia
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Ľubica Baričičová
Tallo, A., Zvalová, A. Ochrana policajta
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Michaela Jurisová
Stály medzinárodný seminár „Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky VIII“

Michaela Jurisová, Patrícia Krásná
Informácia z medzinárodného stretnutia The 18th Cross-border Crime Colloquium

Kristína Králiková, Mária Sabayová
Informácia o obhajobe záverečnej správy o riešení vedecko-výskumnej úlohy ev. č. Výsk. 206 s názvom „Aktuálne problémy vo verejnej správe členských štátov Európskej únie“

Patrícia Krásná
Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Restoratívna justícia a alternatívne tresty“

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. Dr. Jaceka Dworzeckeho, PhD., za profesora v odbore ochrana osôb a majetku

Eva Kunovská
Habilitačné konanie JUDr. Mgr. Jany Šimonovej, PhD.

Róbert Lamoš
25. Hlavný kurz MEPA

Jozef Meteňko
Miesto činu 2016

Ján Mikloš
Implementácia elektronického denníka znalca v súlade s platnou právnou úpravou  a popis jeho vybraných funkcií

Robert Odler, Tomáš Škrinár
Informácia o účasti Akadémie Policajného zboru v Bratislava na podujatiach agentúry Frontex
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIZED TERMINOLOGY/

Kristína Macková (S), Patrik Ambrus (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Telesná a služobná príprava II
 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.