Späť

CEPOL kurz „Train the Trainers“

CEPOL kurz „Train the Trainers“

08.06.2015

 

V čase od 23. marca do 27. marca 2015 sa PaedDr. Martina Binderová, PhD. zúčastnila na CEPOL kurze 62/2015 Train the Trainers vo Varšave, Poľsko. Na tento kurz nadväzoval druhý krok CEPOL kurzu 63/2015, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. ˗ 15. mája 2015 sa v Loures v Portugalsku. Tím hlavných školiteľov kurzu tvorili: manažér kurzu Joao Cabaco  (Portugalsko), Theo Brekelmans (Holandsko/Veľká Británia) a Wolfgang Kokoska (Nemecko). Na kurze sa zúčastnili zástupcovia Belgicka, Bulharska, Cypru, Dánska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Maďarska, Malty, Nemecka, Portugalska, Rumunska, Slovenska,  Španielska, Švédska, Talianska a Veľkej Británie. Cieľovou skupinou kurzu boli národní školitelia a policajní dôstojníci, ktorí majú záujem o zvýšenie kvalifikácie v oblasti organizácie a realizácie rôznych školení a kurzov. Hlavnou témou kurzu bolo vzdelávanie dospelých, metodika vzdelávania a učebné štýly dospelých učiacich sa, prínos rôznorodosti kultúr vo vzdelávacom prostredí,  využívanie scenárov na vyučovaní ako formy aktívneho zapojenia účastníkov kurzu prostredníctvom riešenia problémov. Okrem toho bola pozornosť venovaná najnovším trendom v oblasti vzdelávania dospelých so zameraním na „digitálne vzdelávanie“ a možnosti využívania moderných technológií v dištančnom aj prezenčnom vzdelávaní policajtov. Teoretické prednášky boli kombinované so skupinovou prácou účastníkov, počas ktorej prebiehala veľmi intenzívna a živá diskusia v rámci výmeny poznatkov a skúseností s následnou prezentáciou dosiahnutých výstupov. Veľmi zaujímavou súčasťou programu v Loures bola „interkultúrna večera“, na ktorú každý účastník priniesol nejaké tradičné jedlo, nápoj alebo hudbu s cieľom prezentovať svoju krajinu a zoznámiť sa s kultúrami krajín ostatných účastníkov.