Späť

Cieľ projektu

Cieľ projektu

04.05.2012

Strategický cieľ projektu

Vznik unikátneho multidisciplinárneho Centra zameraného na „oblasť výskumu 23 – Bezpečnostné služby“, s prínosom pre ochranu obyvateľov a boj proti terorizmu.

Cieľom projektu je vybudovanie prístrojovo a kapacitne špičkového multidisciplinárneho, synergicky pôsobiaceho Centra zameraného na výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany spoločnosti v rámci oblasti výskumu č. 23 – Bezpečnostné služby, so zameraním na ochranu obyvateľstva pred terorizmom, používaním omamných, psychotropných, návykových a zakázaných látok ako aj ich prekurzorov ako aj na výskum v oblasti ochrany dokladov a cenín pred falšovaním a vývoj prostriedkov pre prácu na mieste trestného činu, s akcentom na zvýšenie citlivosti metód na identifikáciu stôp a osôb.

Väzba na príslušné ciele výzvy

Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu v Bratislavskom kraji s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Vznik Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu ja reakciou na výzvu OPVaV-2009/4.1./03-SORO – Podpora centier excelentnosti pre operačný program Výskum a Vývoj.

Prioritná os 4: Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji.

Opatrenie č.4.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.