Späť

FRONTEX - 5. učiteľská mobilita - Rumunsko

FRONTEX - 5. učiteľská mobilita - Rumunsko

18.09.2015

FRONTEX - Spoločné učebné osnovy – 5. učiteľská mobilita

26. máj – 6. jún 2014, Galati, Iasi, Rumunsko

  

V rámci aktivít agentúry FRONTEX sa v dňoch 26. mája - 6. júna 2014 uskutočnila v poradí už piata učiteľská mobilita organizovaná na pozemnej hranici v Rumunsku v spolupráci s partnerskou akadémiou v meste Iasi a regionálnym strediskom hraničnej polície v meste Galati. Cieľom učiteľskej mobility bolo oboznámiť zúčastnených učiteľov so spôsobom implementácie dokumentu „Spoločné učebné osnovy“ na národnej úrovni a  poskytnúť im príležitosť spoznať systém práce hraničnej polície Rumunska prostredníctvom pozorovania pracovných procesov uplatňovaných pri kontrole vonkajších hraníc EÚ. Účelom mobility je aplikácia praktických skúseností vo vyučovacom procese na národnej úrovni v oblasti služby hraničnej polície.

Účastníkmi mobility boli dvaja príslušníci hraničnej polície z Nórska a por. Ing. Anna Bartková  z Akadémi Policajného zboru v Bratislave (Katedra jazykov). Výstupom je zvyšovanie jazykovej kompetencie v zmysle harmonizácie odbornej anglickej terminológie využívanej v rámci služby hraničnej a cudzineckej polície a nasadenia počas spoločných operácií agentúry FRONTEX.  

  

Mobilita v trvaní 8 dní bola rozdelená na dve časti, praktickú a teoretickú. V rámci praktickej časti účastníci mobility navštívili operačné stredisko hraničnej polície v meste Galati a príslušné hraničné priechody spadajúce pod jeho riadenie. Teoretická časť, ktorá prebiehala v priestoroch partnerskej akadémie v meste Iasi, bola zameraná na oboznámenie účastníkov mobility so vzdelávacím systémom akadémie. Zúčastnení predstavili v rámci prezentácií svoju krajinu, domovskú organizáciu a prezentovali vybrané témy v súvislosti s problematikou hraničnej polície.