Implementácia vzdelávacieho programu „Training Against Hate Crimes for Law Enforcement (TAHCLE)“ na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

24.04.2017

 

 

 

Vzhľadom na neustále rastúcu potrebu zvyšovania kvality vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave je účelové vzdelávanie nevyhnutnou podmienkou, aby orgány presadzujúce právo efektívne vykonávali svoju kľúčovú úlohu pri predchádzaní konaniam motivovaných rasovou, etnickou, náboženskou, národnostnou či inou obdobnou nenávisťou.

Rešpektujúc záväzky Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv a berúc do úvahy rastúce prejavy intolerancie v spoločnosti, prejavila Akadémia Policajného zboru v Bratislave záujem o implementáciu vzdelávacieho programu „Training Against Hate Crimes for Law Enforcement (TAHCLE)“, ktorý je realizovaný Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OSCE/ODIHR).

 

TAHCLE je program určený pre zložky polície na zvýšenie možností a schopností rozpoznávania, odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania trestných činov páchaných z nenávisti. Môže mať formu krátkeho kompaktného a flexibilného tréningového programu, ktorý bude integrovaný do existujúcich vzdelávacích modulov nadväzujúc na existujúce osnovy v systéme policajného vzdelávania, alebo môže byť realizovaný formou „školenia školiteľov“. Takto vyškolení policajti potom odovzdávajú získané poznatky policajtom prvého kontaktu, operatívnym pracovníkom alebo vyšetrovateľom, a to vo forme školení pred výkonom služby, počas služby, v rámci špecializovaných školení alebo ad hoc školení.

Vzdelávací program je vypracovaný na základe požiadaviek a potrieb každej krajiny, v ktorej je implementovaný. V tejto súvislosti pricestovali 4. apríla 2017 pracovníci ODIHR pani Azra Junuzovic (Deputy Head of Tolerance and Non-Discrimination Department), pani Marharyta Zhesko (Assistant  Programme Officer)  a pán François Deleu (Hate Crime Officer) do Slovenskej republiky na trojdňovú misiu zameranú na zisťovanie potrieb pre čo najefektívnejšiu implementáciu programu a nadviazanie kontaktov so zainteresovanými inštitúciami (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, národná protiteroristická jednotka Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru).

Na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave delegáciu prijala rektorka doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Program misie vyvrcholil dňa 6. 4. 2017, kedy sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnil „Awareness-raising workshop“, ktorý bol zameraný na prezentáciu vzdelávacieho programu TAHCLE a zvyšovanie povedomia v oblasti trestných činov páchaných z nenávisti („Hate crimes“).

Fotogaléria  "Awareness-raising workshop"

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.