Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii KK

04.12.2015

Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii

„Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike“

 

Výrazný podiel na príprave vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov v radoch polície mala a má aj Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktorej pôsobenie ako samostatnej katedry sa v rámci štruktúry Akadémie PZ v Bratislave transformovalo už v prvých rokoch činnosti akadémie, konkrétne v akademickom roku 1994/1995[1]. Vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave, t. j. jedinej samostatnej katedry kriminológie v rámci vysokých škôl v celej SR si už v roku 2011 predsavzali, že sa pokúsia spojiť učiteľov kriminológie na vysokých školách predovšetkým v Slovenskej republike, no považovali za potrebné nadviazať, prípadne upevniť kontakty aj s kolegami z Českej a Poľskej republiky, ako aj s vedecko-výskumnými pracovníkmi v oblasti kriminológie a vied blízkych kriminológii. Práve prostredníctvom zorganizovania 1. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Kriminológia ako samostatný vedný odbor v rovine vedeckovýskumnej a akademickej výučby na vysokých školách v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike“ sa im to v prevažnej miere aj podarilo. V dňoch 26. a 27. mája 2015 sa v priestoroch účelového zariadenia MV SR Hotela Signál v Piešťanoch konalo stretnutie pedagogických a vedecko-pedagogických pracovníkov, s odstupom štyroch rokov, už po druhýkrát.

Nadviažuc na myšlienku, že kriminalita je taká stará ako je staré ľudstvo, teda kriminológie je síce označovaná za vedu veľmi mladú, no jej základy bolo možné evidovať už od vzniku spoločnosti. Pevnejšie základy však kriminológia dostala až v 18. storočí a výrazný rozvoj kriminológie predovšetkým na Slovensku ale aj v Českej republike evidujeme až v druhej polovici minulého storočia. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti vedecko-výskumná činnosť o oblasti kriminológie na Slovensku stagnuje, pociťovali sme potrebu zareagovať na tento fakt a pozvať kolegov, vysokoškolských učiteľov kriminológie na vysokých školách predovšetkým v Slovenskej republike, v Českej a Poľskej republiky na zmienené vedecko-pedagogické stretnutie.

Základnou myšlienkou medzinárodnej vedeckej konferencie bolo rokovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa postavenia kriminológie v hierarchii predmetov vyučovaných na vysokých školách a o výsledkoch z kriminologických výskumov a ich využití v rámci akademickej výučby v Slovenskej republike, Českej republike a Poľskej republike. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo aj sprístupnenie pohľadu na kriminológiu v súčasnosti a na jej napredovanie v budúcnosti. Aj príspevky prezentované na konferencii by sa dali podľa obsahu zaradiť do dvoch skupín. Prvú skupinu predstavovali príspevky prezentujúce výsledky z aktuálne riešených vedecko-výskumných úloh samotnými prezentujúcimi tieto informácie, či ich pracoviskom a druhú skupinu predstavovali príspevky, ktoré svojim boli obsahom zamerané na komparáciu obsahu výučby kriminológie, ktorú realizujú jednotlivé vysoké školy.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu svojou prítomnosťou poctili zástupcovia Inštitútu kriminológie a sociálnej prevencie v Prahe, Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe a Vysokej školy európskych a regionálnych štúdií v Českých Budějoviciach. Poľskú republiku zastupovali vedecko-pedagogickí pracovníci Vysokej školy Polície v Štitne. Okrem kolegov z Českej a Poľskej republiky nás svojou prítomnosťou na konferencii poctili zástupcovia Právnickej fakulty UK v Bratislave, Právnickej fakulty TU v Trnave, Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a UCM v Trnave. Svojimi vystúpeniami obohatili program konferencie aj kolegovia zo Zboru väzenskej a justičnej stráže v Slovenskej republike.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu otvoril 1. prorektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave pán doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. V rámci úvodného bloku prvého dňa konferencie prezentovala svoj príspevok s názvom „Vedecko-výskumná činnosť Fakulty bezpečnostno-právnej PA ČR v Prahe a rozvoj kriminológie“ pani doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. – prodekanka pre vedu a výskum FBP Policajnej akadémie ČR v Prahe. Ďalej v rámci úvodného bloku vystúpili pani doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. z Právnickej fakulty UK v Bratislave s príspevkom „Kriminológia – súčasť akademického vzdelávania právnikov“, pán pplk. Mgr. Janusz Bryk, PhD. – dekan Fakulty verejnej správy Vysokej školy polície v Štitne s príspevkom „Kriminológia ako nový študijný program zabezpečovaný na Fakulte verejnej správy Vysokej školy polície v Štitne“ a pán doc. Dr. Karol Murdza, PhD. – vedúci Katedry spoločenských vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave s príspevkom „Sociologicko-kriminologické tradície a vzájomné inšpirácie“. Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie po prvom rokovacom dni vo večerných hodinách mali možnosť absolvovať prehliadku mesta Piešťany.

Počas druhého rokovacieho dňa v rámci dvoch blokov boli prezentované príspevky napríklad.: plk. PhDr. JUDr. Jany Firstovej, Ph.D. „Vedecko-výskumná činnosť katedry kriminológie Policajnej akadémie ČR v Prahe“; Mgr. et Bc. Josefa Kříhy a doc. JUDr. Romana Svatoša, Ph.D. Aktuálne edukačné výzvy vybraného segmentu interdisciplinárne orientovaného bezpečnostného vzdelávania v oblasti komunálnej bezpečnosti“; por. Mgr. Jiřího Štochla „Štúdium kriminológie na Policajnej akadémii ČR v Prahe z pohľadu absolventa“; Mgr. Evy Biedermanovej „Spolupráca medzi výskumnými organizáciami, vysokými školami a ďalšími štátnymi inštitúciami pri výskumnom pôsobení“; ďalej plk. PhDr. Jaroslava Jánoša, PhD. Od humanizácie k environmentalizácii“; pplk. Mgr. Petra Krišku, PhD. „Miesto kriminológie vo vzdelávaní príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže“ a doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. „Návrh riešiteľských okruhov kriminológie z pohľadu súčasnosti“. V rámci druhého bloku predstavili svoje príspevky aj prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, „Slovenská kriminológia – úvahy o histórii a súčasnosti“ Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc. – Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (v zastúpení pánom JUDr. Zoltánom Valentovičom). Konferencie sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia „domovskej“ katedry. So svojim príspevkom „Evidencia trestnej činnosti páchateľov z radov minorít – áno, či nie?“  v spoluautorstve s doc. Dr. Jackom Dworzeckim, PhD. vystúpil aj pán doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc. a svojim príspevkom s názvom „Sociálno-patologické javy optikou vedecko-výskumnej činnosti Katedry kriminológie Akadémie PZ v Bratislave“ prispela do programu aj  pplk. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. – vedúca Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie v jej závere ocenili skutočnosť, že sa zorganizovalo stretnutie kriminológov – vedeckopedagogických pracovníkov vysokých škôl realizujúcich výučbu kriminológie, ako aj vedecko-výskumných pracovníkov uskutočňujúcich kriminologický výskum. Zúčastnení pozitívne hodnotili realizáciu konferencie s uvedeným cieľom a obsahom. Vychádzali z faktu, že v podmienkach Slovenskej republiky, Českej republiky ako aj Poľskej republiky sú stále zaznávaná výsledky získane z kriminologických výskumov a často nie sú akceptované pri tvorbe legislatívy zameranej na bezpečnosť spoločnosti.

Popis: C:\Users\ondicova1301081\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HQFZHNJZ\P5270370.JPG

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie

 

Z obsahu prednesených príspevkov, no aj podnetných príspevkov odznejúcich  v rámci diskusie, boli predložené viaceré odporúčania, ktoré budú súčasťou obsahu záverečnej časti zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie.

 

pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.
Katedra kriminológie
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
e-mail: magdalena.ondicova@minv.sk

 


[1] Študijná príručka, akademický rok 1992/1993. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 1992, s. 42. a Študijný program, akademický rok 1994/1995. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 1994, s. 47.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.