Späť

Previerka z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie dodatabázy policajtov

Previerka z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov

23.03.2015

 

Previerka z anglického jazyka  pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov  určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu

V dňoch 19. - 20. novembra 2014 Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ÚMPS) organizoval výberové konanie za účelom doplnenia a aktualizácie personálnej databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu  na základe čl. 3 ods. 2 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 116/2005, o medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu v znení neskorších predpisov.

Súčasťou výberového konania bola i previerka z anglického jazyka, ktorú realizovala Katedra jazykov Akadémie PZ v Bratislave. Organizácia a vyhodnotenie previerky prebiehalo v priestoroch Medzinárodného školiaceho centra v objekte Strednej odbornej školy Policajného zboru v Bratislave (Devínska Nová Ves).

Za účelom zistenia úrovne znalosti anglického jazyka z hľadiska písomného a ústneho prejavu, previerka pozostávala z písomného testu a ústneho pohovoru. Podmienkou pripustenia uchádzačov k ústnemu pohovoru, zameraného na zistenie plynulosti jazykového prejavu a vyjadrenie motivačných predpokladov, bolo úspešné absolvovanie písomného testu, ktorý tvorili úlohy zamerané na overenie porozumenia vypočutému textu a čítanému textu, úlohy na overenie znalostí z gramatiky, všeobecnej i odbornej terminológie  a úloha na súvislý písomný prejav k zadanej téme.

Na základe výstupov výberového konania plánuje Katedra jazykov v súčinnosti s ÚMPS realizovať intenzívny odborný jazykový kurz v rozsahu 2 týždňov začiatkom r. 2015.