Informácia z vedeckej konferencie „Aktuálne otázky riešenia problémov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Žilinskom kraji“

31.01.2017

 

 

 

Katedra policajných vied sa dňa 27. 10. 2016 zúčastnila na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom AKTUÁLNE OTÁZKY RIEŠENIA PROBLÉMOV BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI CESTNEJ PREMÁVKY V ŽILINSKOM KRAJI, ktorú organizovala Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Krajským riaditeľstvom PZ v Žiline, Odborom dopravnej polície Prezídia PZ a Žilinským samosprávnym krajom. Konferencia bola zameraná na problematiku riešenia aktuálneho stavu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je v Žilinskom kraji z pohľadu hodnotenia ostatných krajov a priemeru za Slovenskú republiku najnepriaznivejší. Organizátor zabezpečil účasť celého spektra zainteresovaných orgánov a inštitúcií predovšetkým s cieľom analyzovať a identifikovať najzávažnejšie problémy, ktoré ovplyvňujú dopravno–bezpečnostnú situáciu v kraji a ďalej navrhnúť spôsoby riešenia a odstránenia príčin vzniku kritických a nehodových úsekov a miest v cestnej premávke. V rámci prebiehajúcich prezentácií bolo jednoznačne konštatované, že najvážnejším problémom kraja je jeho geografická poloha v cestnej sieti SR, kde je najvyššia dopravná záťaž vzhľadom ku druhu, kvalite a celkovej dĺžke cestnej infraštruktúry. Najproblematickejším miestom kraja je mesto Žilina, ktoré je križovatkou 3 smerov v systéme medzinárodnej tranzitnej dopravy a 2 významných vnútroštátnych tranzitných smerov. Úvodom konferencie predstavili prerokovávanú problematiku zainteresovaní funkcionári samosprávneho kraja a pracovníci KDI KRPZ Žilina, ktorí s reálnou premávkou pracujú každodenne a sú najfundovanejší odborníci, ktorí poznajú reálnu prax. V rámci podrobnejšieho zoznámenia sa s problematikou doplnili informácie pracovníci jednotlivých okresov, mikroregiónov a pracovníkov susediacich krajských a okresných dopravných inšpektorátov. Za službu dopravnej polície prezentoval svoje informácie riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia policajného zboru. K problematike sa vyjadrili i významní hostia s Výskumného ústavu dopravného a Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Ďalej prezentovali svoje hodnotenia a návrhy odborníci s Žilinskej univerzity a ďalší odborníci zaoberajúci sa problematikou bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  Konferencia poukázala na jednoznačnú potrebu dobudovania plnohodnotnej dopravnej infraštruktúry s využitím moderných systémov riadenia cestnej premávky. Pre rozšírenie informácií a širšiu verejnosť bude z konferencie s medzinárodnou účasťou vydaný recenzovaný zborník.

Fotogaléria KPV a KR PZ Žilina 27.10.2016

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.