Informácie

22.09.2014

Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu

K najvýznamnejším vedeckovýskumným úlohám riešeným na akadémii   patrí budovanie Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu. Realizácia projektu sa v roku 2011  uskutočňovala v súlade s jeho hlavným cieľom, ktorým je vybudovanie prístrojovo a kapacitne špičkového multidisciplinárneho, synergicky pôsobiaceho Centra zameraného na výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany spoločnosti, v rámci oblasti výskumu č. 23 – Bezpečnostné služby, so zameraním na ochranu obyvateľstva pred terorizmom, používaním omamných, psychotropných, návykových a zakázaných látok, ako aj ich prekurzorov, ako aj na výskum v oblasti ochrany dokladov a cenín pred falšovaním a vývoj prostriedkov pre prácu na mieste trestného činu, s akcentom na zvýšenie citlivosti metód na identifikáciu stôp a osôb.

V roku 2011 bolo vykonané verejné obstarávanie na technickú a prístrojovú základňu pre podporu Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu v hodnote za viac ako 2,5 milióna €. Bol to veľmi náročný proces, pretože v minulom roku sa  niekoľkokrát zmenila legislatíva v oblasti  verejného obstarávania a príslušní pracovníci museli včas reagovať tak, aby projekt nemal žiadne alebo len minimálne meškanie.  Ich usilovná práca bola zavŕšená úspešne. Po prekonaní týchto objektívnych ťažkostí bol proces verejného obstarávania odobrený Agentúrou pre štrukturálne fondy Európskej únie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Koncom roka 2011 tak mohli byť uzatvorené kúpnopredajné zmluvy a v roku 2012 môžu začať dodávky prístrojov. Posilňuje sa tak existujúca prístrojová základňa umožňujúca plniť špecifické ciele projektu s dôrazom na:

  • komplexný výskum a vývoj v oblasti detekcie, identifikácie a metabolizmu zakázaných návykových omamných látok, ich prekurzorov a iných zneužívaných zlúčenín,
  • výskum a vývoj nových techník zisťovania a analýza energetických látok v súvislosti s možnými teroristickými útokmi,
  • výskum a vývoj nových techník v oblasti identifikácie a detekcie stôp a osôb,
  • výskum a vývoj nových techník v oblasti ochranných prvkov.

Okrem riešenia organizačných úloh spojených s budovaním technickej základne,  intenzívne pokračovali aj výskumné práce, ktoré už prinášajú prvé výsledky. Sú to napríklad poznatky o možnostiach paralelnej viacnásobnej analýzy mikrostôp bez straty informácií, ktoré budú využiteľné v kriminalistickej praxi a obohatia forenzné vedy. Ďalší kvalitatívny posun týchto možností by mal nastať po inštalovaní a sprevádzkovaní prístrojov z technickej a prístrojovej základne pre podporu Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu. Hlavné prístroje sú unikáty a v rámci nasledujúceho 8. Rámcového programu EÚ umožnia ďalšie pokroky, pretože sú voči súčasným prístrojom presnejšie, rýchlejšie a v konečnom dôsledku aj efektívnejšie.

Vzhľadom na svoj rozsah a objem investovaných prostriedkov bolo zabezpečenie projektu posilnené aj personálne. Okrem pracovníkov akadémie  sú do plnenia konkrétnych úloh aktívne zapojení všetci členovia riešiteľského tímu z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, ako aj prizvaní experti z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Postupne sa darí rozvíjať spoluprácu aj s inými výskumnými organizáciami, ktorých pracovníci budú môcť využiť poskytnutú podporu. Najperspektívnejšou sa javí spolupráca s Policajnou akadémiou Českej republiky v Prahe. Oslovované sú aj ďalšie pracoviská, ktoré sa zaoberajú problematikou kriminalistiky a forenzných vied. Projekt doposiaľ vygeneroval 28 vedecko-teoretických výstupov.

Na stiahnutie

 

Zmluva o spoločnom pracovisku APZ KCHTL 22.10.2010

Dodatok 1 - Zmluva o spoločnom pracovisku APZ KCHTL 03.09.2014

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.