Medzinarodná vedecká konferencia KVSKM

20.11.2013

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu

usporiada

5.decembra 2013

vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

„ROZVOJ TEÓRIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK A TVORBA TYPOVÝCH KRÍZOVÝCH SCENÁROV PRE VEREJNÚ SPRÁVU“

 

 

Miesto konania: Akadémia PZ v Bratislave, blok U, 1. poschodie., č. dv. 216(Vedecká rada)

Odborný gestor podujatia:  prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc.

Rokovací jazyk:  Anglický, Český, Slovenský

Hlavný cieľ:

V súlade s plnením parciálnych projektov integrovanej vedeckovýskumnej úlohy „ Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako aplikovanej vedeckej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“ a medzinárodnej  vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na Akadémii PZ, Akadémii OS v L. Mikuláši,, VŠBM v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku, Vysokej škole manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katowiciach“ prispieť k rozpracovaniu základných východísk teórie rizík a metodológie tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov – krízových manažérov na vysokých školách bezpečnostného zamerania a metodiky hodnotenia zdrojov ohrozenia vnútornej bezpečnosti.

 

Tematické okruhy:

  • analyzovať prístupy a uplatnenie teórie rizík v krízovom manažmente vo verejnej správe,
  • vymedziť rozhodujúce oblasti  aplikácie teórie rizík v nadväznosti na pôsobnosť najmä MV SR a MO SR,
  • prispieť k vypracovaniu teoretických východísk a charakteristiky krízových scenárov vo verejnej správe,
  • realizovať analýzu stavu využitia krízových scenárov v systéme prípravy študentov na vybraných vysokých školách a poskytnúť výmenu medzinárodných skúseností,
  • pripraviť náčrt optimalizácie systému prípravy študentov - krízových manažérov verejnej správy s podporou Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pracoviska operácií národného a medzinárodného krízového manažmentu, ako aj obdobných pracovísk Pomorskej akadémie v Slupsku a Vysokej škole manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katowiciach v Poľsku.

Ďalšie informácie:

Priloženú záväznú prihlášku vrátane názvu príspevku, s ktorým na konferencii vystúpite, zašlite prosím najneskôr do 15.11.2013 a to elektronicky na e-mailovú adresu mario.opalka@minv.sk alebo katarina.junasova@minv.sk. Následne bude zaslaný jednotlivým prihláseným účastníkom konferencie elektronicky presný program konferencie. Skompletizovaný článok zašlite najneskôr do 31.11.2013 a to elektronicky na e-mailovú adresu mario.opalka@minv.sk alebo katarina.junasova@minv.sk.

 

Na stiahnutie / Downloads:

Program konferencie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.