Medzinárodná vedecká videokonferencia s názvom „Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu“

22.06.2017

 

 

 

Dňa 27.04.2017 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká videokonferencia s názvom „Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu“, ktorú usporiadala Katedra verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ako jeden z výstupov  plnenia parciálnej časti  integrovanej vedeckovýskumnej úlohy katedry „Teória a metodológia krízového manažmentu vo verejnej správe ako aplikovanej vednej disciplíny a transfer jeho poznatkov do praxe subjektov verejnej správy“. Odborným gestorom tohto podujatia bol prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou APZ v Bratislave, plk. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., ktorý videokonferenciu otvoril, rokovanie moderoval JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD. Technicky videokonferenciu zabezpečoval pplk. Ing. Igor  Pavlovič a ďalší pracovníci APZ. Videokonferencie sa zúčastnili vedúci katedry prof. PhDr. Ján Buzalka, CS. pracovníci katedry: doc. Dr. Vladimír Blažek, CSc., Ing. Marian Suja, PhD., mjr. Ing. Milan Marcínek, PhD. npor. JUDr. Eva Keméňová, PhD., Kornel Kister, CSc. a Mgr. Ladislav Kittel, ktorí sa telemostom spojili s účastníkmi z Univerzity obrany  Brno a z Policejní akademie ČR v Prahe.

Cieľom konferencie bolo analyzovať problémy a zovšeobecniť teoretické prístupy a praktické skúsenosti zúčastnených subjektov o aktuálnych potrebách bezpečnostnej praxe v oblasti zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti. Medzi obsahové otázky boli zaradené tiež:

  • Vedecké  základy vzťahu krízového manažmentu  a oblasti kybernetickej bezpečnosti;
  • Teoretické východiská riešenia krízových scenárov v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
  • Možné oblasti spolupráce APZ, NBÚ, PA ČR, UO Brno a AOS v L. Mikuláši v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vplyv na systém vzdelávania policajných manažérov.
Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.