Späť

Medzinárodné vedecké sympózium I. Ludovika International Law Enforcement Research Symposium

Faculty of Law Enforcement, University of Public Service v Budapešti, Maďarsko poriadala dňa 26. októbra 2022 medzinárodné vedecké sympózium pod názvom I. Ludovika International Law Enforcement Research Symposium, na ktorom reprezentovali Akadémiu Policajného zboru  v Bratislave doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD. a PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD., ktoré svojou pozvanou prednáškou s názvom The Importance of Communication Skills in Police Lifelong Learning na tému celoživotného vzdelávania príslušníkov policajného zboru upozornili na pretrvávajúcu potrebu bilingválnych, resp. multilingválnych jazykových kompetencií u príslušníkov policajného zboru a taktiež nevyhnutnosť rozvoja komunikačných zručností aj v rámci programov celoživotného vzdelávania policajtov. Reflexiou na aktuálne podmienky celoživotného vzdelávania a predstavením možností jazykového vzdelávania, ktoré poskytuje Akadémia Policajného zboru v Bratislave, účastníčky predstavili aj e-learningové nástroje, či implementáciu multilingválnej komunikačnej príručky pre potreby služby hraničnej a cudzineckej polície, ktoré sú výstupom medzinárodnej vedeckej spolupráce a ktoré sa osvedčili aj v rámci online vzdelávania počas pandémie COVID-19. Zároveň boli v rámci prezentovaného príspevku ďalšie možnosti rozvoja uvedenej problematiky a v rámci širšej diskusie odprezentované aj osvedčené postupy smerom k aplikačnej praxi reflektujúce aktuálne potreby predovšetkým služby hraničnej a cudzineckej polície, služby dopravnej polície a služby poriadkovej polície.

Účasť na medzinárodnom vedeckom sympóziu zároveň umožnila výmenu cenných skúseností a poznatkov medzi účastníkmi a nadviazanie nových kontaktov.

konferencia2