Možnosti rozvoja operatívno-pátracej činnosti pri zabezpečovaní kontroly kriminality

10.01.2013

    

V hodnotenom období pri riešení vedecko-výskumnej úlohy „Možnosti rozvoja operatívno-pátracej činnosti v systéme kontroly kriminality“ (ďalej len „OPČ“) boli spracovávané informácie, získané  najmä na základe obsahovej analýzy dokumentov, v ktorých sú fixované hodnotenia činnosti v policajných operatívnych zložkách pri plnení stanovených úloh na úseku prevencie a represie kriminality. Na základe analýzy týchto dokumentov riešitelia upravili postup ďalšej realizácie výskumu. Ich pozornosť bola zameraná na kauzálne analýzy konkrétnych postupov, účelovo realizovaných procesov OPČ na úseku kontroly kriminality. Akceptáciou tohto prístupu boli zistené konkrétne rezervy v činnosti pracovníkov policajných operatívnych zložiek, ktorých využitím je možné zvýšiť účinnosť a efektivitu pri riešení konkrétnych úloh v policajnej praxi.

K objektivizácii týchto zistených skutočností kolektív riešiteľov využil techniku dotazníkového výskumu a riadené rozhovory. Technikou dotazníka boli získané názory k posudzovanej problematike od 98 respondentov. Technikou riadeného rozhovoru (18 respondentov) v komunikácii s riešiteľmi boli prezentované poznatky o aplikácii jednotlivých procesov OPČ pri plnení stanovených úloh. Aj týmito technikami sú zistené dôležité skutočnosti, ktoré obohacujú poznanie o operatívno-pátracej činnosti.

V hodnotenom období osobitnú pozornosť riešitelia venovali skúmaniu determinantov, ktoré ovplyvňujú samotnú realizáciu procesov OPČ. Pri riešení týchto úloh boli využité informačné materiály, v ktorých sú fixované postupy pracovníkov policajných operatívnych zložiek pri plnení konkrétnych úloh. Čiastkové výsledky výskumu boli publikované a  o prístupoch pri poznávaní determinantov a ich charaktere vo vzťahu k účelovej realizácii procesov OPČ bola informovaná odborná verejnosť.

V súčasnej dobe kolektív riešiteľov spracováva informácie, ktoré charakterizujú samotný systém logistiky, ktorá vytvára základné a konkrétne predpoklady pre realizáciu procesov OPČ. V tomto smere je pozornosť  venovaná hodnoteniu legislatívnych,  organizačných a riadiacich opatrení. V hodnotenom období boli z tejto vedeckej úlohy publikované tri vedecké štúdie. Z výsledkov výskumu bude spracovaná záverečná správa, ktorá sa  predloží na obhajobu.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.