Späť

Návšteva detenčného zariadenia vo Viedni

Návšteva detenčného zariadenia vo Viedni

05.04.2019

Dňa 26.03.2019 sa zástupcovia Katedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave (pplk. Mgr. I. Nováková, PhD., mjr. Mgr. J. Ondrejkvičová, PhD., por. Mgr. A. Dobiášová) zúčastnili návštevy detenčného zariadenia vo Viedni v rámci riešenia vedecko-výskumnej úlohy „Interkultúrna komunikácia so štátnymi príslušníkmi tretích krajín umiestnenými v zariadeniach“ (výsk. 241).

Cieľom služobnej cesty bolo oboznámenie sa s činnosťou polície v detenčnom zariadení vo Viedni, hlavne však so zameraním na získanie informácií o dorozumievacích prostriedkoch a spôsoboch komunikácie príslušníkov rakúskej polície so zaistenými osobami – príslušníkmi tretích krajín. V predmetnom zariadení sa umiestňujú iba muži. Slovenská delegácia bola prijatá veliteľom detenčného zariadenia pplk. Stefanom Steinerom, BA spolu s vrchným radcom Ministerstva vnútra OR Mag. Michaelom Humerom, BA MPA, s ktorými bolo vedené pracovné rokovanie. Na úvod pripravili pre prítomných prezentáciu vo vzťahu k pravidlám a spôsobu umiestňovania osôb v detenčnom  zariadení vo Viedni, ktoré bolo predmetom návštevy a ostatných zariadení v Rakúsku, ktoré sú v ich pôsobnosti. Počas prezentácie členovia slovenskej delegácie mali možnosť klásť otázky vo vzťahu k praktickej činnosti zariadenia a spôsobu práce s umiestňovanými cudzincami so zreteľom na cudzojazyčnú komunikáciu mimo správneho konania.

Slovenská delegácia bola prevedená predmetným zariadením od vstupu kadiaľ prichádzajú do zariadenia zadržané osoby. Navštívili sme miesta pohybu a pobytu zaistených migrantov, mali sme možnosť viesť rozhovory so službukonajúcimi policajtmi, nahliadnuť do miestností zadržaných migrantov, oboznámiť sa s harmonogramom dňa, používaním cudzích jazykov a pod. Záverečná časť návštevy bola venovaná informáciám z dotazníkov, ktoré sme rakúskej strane zaslali v predstihu na vyplnenie. Dotazníky boli zamerané na možnosť policajtov vzdelávať sa v cudzích jazykoch, na ich motiváciu vzdelávať sa, na možnosti jazykového vzdelávania zadržaných migrantov, na možné prekážky v komunikácii, na legislatívne zakotvenie vzájomnej komunikácie v detenčných zariadeniach, na využívanie oficiálnych tlmočníkov  a prekladateľov a pod.

Získané výstupy budú spracované ako súčasť záverečnej správy k riešenej vedeckovýskumnej úlohe.