Späť

Odborný jazykový kurz nemeckého jazyka MEPA a kurz odbornéhoanglického jazyka

Odborný jazykový kurz nemeckého jazyka MEPA a kurz odborného anglického jazyka

16.11.2017

 

Odborný jazykový kurz nemeckého jazyka MEPA a kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

V čase od 11. januára do 22. januára 2016 sa na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnili súbežne dva odborné jazykové kurzy.

Odborný jazykový kurz nemeckého jazyka MEPA (Stredoeurópska policajná akadémia) bol určený predovšetkým pre riadiacich pracovníkov Policajného zboru pôsobiacich v oblasti kriminálnej polície. Bol zameraný na odbornú terminológiu predmetnej oblasti, na analýzu konkrétnych trestných činov, bezpečnostnú situáciu v Európskej únii a na činnosť spoločných vyšetrovacích tímov v rámci EÚ.

Účastníci kurzu sú pracovníkmi odborov kriminálnej polície krajských a okresných riaditeľstiev, policajti obvodných oddelení a pracovníci Akadémie Policajného zboru. Po absolvovaní záverečnej písomnej i ústnej previerky jazykových vedomostí im bol za prítomnosti vedúcej Zahraničného oddelenia mjr. Mgr. Ingrid Weissovej odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu odborného nemeckého jazyka.

odbornej angličtine sa zdokonaľovali policajní dôstojníci pôsobiaci na ÚMPS, ÚHCP a NAKA Prezídia PZ v Bratislave, OHK PZ Zboj a obvodných oddeleniach PZ v Trnave a Poprade. Počas kurzu, ktorého obsah vychádzal z požiadaviek pre úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, si jeho účastníci rozšírili slovnú zásobu z anglickej bezpečnostno-právnej oblasti, upevnili niektoré gramatické javy, rozvíjali produktívne i receptívne komunikačné zručnosti. V rámci kurzu sa uskutočnili i odborné prednášky o pôsobení misie EULEX Rule of Law v Kosove a o systéme americkej polície a nasadzovaní amerických síl v zahraničí, ktoré prezentovali kpt. JUDr. Barbora Kačiková a bezpečnostný atašé Spojených štátov amerických v Slovenskej republike Anthony Dylan Ragan. Uchádzačom o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu bol po absolvovaní záverečnej písomnej a ústnej previerky vedomostí za prítomnosti zástupcov Oddelenia policajných pridelencov a mierových misií ÚMPS Prezídia PZ mjr. Mgr. Rastislava Caju a mjr. Ing. Juraja Illa odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu odborného anglického jazyka.

Kurzy boli pre účastníkov prínosom tak z jazykového, ako aj odborného hľadiska, pretože si rozšírili vedomosti o činnosti polície, obohatili si odbornú slovnú zásobu a mali vynikajúcu príležitosť aktívne prezentovať svoje odborné i jazykové znalosti a praktické skúsenosti.

Image removed.

Image removed.

Image removed.

Image removed.

 

 

 

 

 

.slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {}