OZNAM - ZMENA TERMÍNU ODOVZDÁVANIA ZP

22.04.2020

Vzhľadom na celospoločenskú situáciu v súvislosti s COVID-19 a s tým pre študentov spojené komplikácie pri spracovaní najmä praktických častí záverečných prác (ZP) sa rektorka APZ L. Kurilovská rozhodla predlžiť termín odovzdávania ZP do IS EZP do 30. 4. 2020.

 

1. Študent má povinnosť prekonzultovať prípadné problémy pri spracovaní ZP so svojimi vedúcim, ktorý individuálne prehodnotí zapracovanie praktickej časti do ZP. Vedúci ZP boli s uvedeným postupom oboznámení a kontakty na jednotlivých vyučujúcich sú pre študentov k dispozícii v IS MAIS.

2. Termín fyzického odovzdávania záverečných prác s povinnými prílohami bude z dôvodu ochranných opatrení stanovený neskôr.

3. Vedúci katedry zabezpečí, aby určený oponent (čl. 25 ods. 15 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave) mal prístup k záverečnej práci študenta v IS EZP. resp. inou formou mu záverečnú prácu sprístupní.

4. Vedúci katedry v súlade s čl. 25 ods. 17 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave zabezpečí oboznámenie študenta s posudkami vedúceho a oponenta záverečnej práce v stanovenej lehote a zároveň v stanovenej lehote sprístupní posudky prostredníctvom IS EZP.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.