Späť

Katedra telesnej výchovy a športu

Katedra telesnej výchovy a športu, ako jedno zo základných vedecko-pedagogických pracovísk akadémie zabezpečuje výučbu v katedrou garantovaných predmetoch v rámci študijného odboru bezpečnostné vedy.  

Bazálnou platformou obsahového zamerania edukačného procesu katedry sú činnosti kreované v zmysle požiadaviek policajnej praxe so zameraním na rozvoj pohybových schopností a profesionálne zvládnutie streleckých zručností resp. služobných zákrokov. 

Zdokonaľovanie špecifických činností vyplývajúcich z potrieb aplikačnej praxe zabezpečuje katedra realizáciou modelov služobnej prípravy v rámci odbornej praxe študentov – kadetov.     

Vo vedeckovýskumnej oblasti je pre členov katedry integrujúcou platformou pojem „šport“ v zmysle Európskej charty o športe rešpektujúc závery konferencie ministrov zodpovedných za šport a  telesnú výchovu označujúcich vedu o športe za termín 21. storočia a pre tento systém nimi  navrhnutý zastrešujúci názov „Vedy o športe“ (športová kinantropológia, športová edukológia, športová humanistika). Vedecko-teoretická aktivita z pohľadu riešenia aktuálnych vedeckovýskumných úloh katedry je orientovaná na permanentný transfer vedeckých poznatkov v rámci optimalizácie edukačného procesu na Akadémii Policajného zboru. Prirodzenou súčasťou v rámci vedeckovýskumnej činnosti členov katedry je odborná spolupráca a aktívna účasť na odborných vedeckých seminároch organizovaných Slovenskou asociáciou univerzitného športu, Fakultou telesnej výchovy a športu, Národným športovým centrom, telovýchovnými katedrami ostatných vysokých škôl (u nás aj v zahraničí) v súčinnosti s erudovanými odborníkmi z policajnej praxe. Výsledky výskumnej, vedecko-pedagogickej a odbornej aktivity členovia katedry permanentne publikujú v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch.   

V súčinnosti so Športovým klubom polície pri Akadémii PZ v Bratislave sa katedra podieľa na príprave a zabezpečení športovej reprezentácie akadémie. 

 

{[|addPersonalProfil [department{Katedra telesnej výchovy a športu}] [short_employees1] |]}