Späť

Preverenie znalostí z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu

Dňa 3. novembra 2022 Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru organizoval výberové konanie za účelom doplnenia a aktualizácie personálnej databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu.  

Súčasťou výberového konania bola aj previerka z anglického jazyka, ktorú realizovala Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, menovite pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD., npor. Mgr. Katarína Zimmermannová, PhD. a Mgr. Gabriela Horková, a to na základe pokynu č. 90 z 28. augusta 2018 rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Realizácia jazykovej previerky ako aj vyhodnotenie sa konali v priestoroch Školiaceho centra Policajného zboru v objekte Strednej odbornej školy Policajného zboru v Bratislave v Devínskej Novej Vsi.  

Za účelom zistenia úrovne znalosti z anglického jazyka pozostávala previerka z písomného testu a následného ústneho pohovoru. Podmienkou pripustenia uchádzačov k ústnemu pohovoru, zameranému na zistenie plynulosti jazykového prejavu a vyjadrenia motivačných predpokladov, bolo úspešné absolvovanie písomného testu, ktorý pozostával z úloh zameraných na overenie porozumenia vypočutého textu a čítaného textu, úloh na preverenie znalostí z gramatiky, všeobecnej a odbornej terminológie a úloha na súvislý písomný prejav k zadanej téme. 

konferencia3