Späť

REBUS LINGUAE, Vol. 4/2020

REBUS LINGUAE, Vol. 4/2020

08.04.2020

     

 

 

Jazyk je odjakživa predmetom záujmu a nepretržitej analýzy. Tradične sa považuje za primárny prostriedok na formulovanie a interpretáciu kultúrnych pojmov. Svet sa stále mení a s ním aj všetky oblasti života. Za ostatné obdobie do života zasahuje predovšetkým globalizácia, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje aj vývoj jazyka.

    Predkladaný medzinárodný zborník nekonferenčných recenzovaných príspevkov je zborníkom, ktorý sa primárne venuje otázkam odborného jazyka. Špecifické aspekty jazyka v rôznorodých profesionálnych kontextoch a diskurzoch umožňujú nahliadnuť do oblastí, v ktorých je jazyk nielen prostriedkom komunikácie, ale aj komunikačnou platformou.  

    Pri posudzovaní príspevkov sa prihliada na interdisciplinárny rozmer. Príspevky je možné zasielať vo väčšine európskych jazykov.

    Tradične je zborník rozdelený do štyroch sekcií. V prvej sekcii je venovaný priestor téme osvojovania si jazyka. Predmet výskumu by mal byť teda orientovaný na lingvistické a kultúrne aspekty s tým spojené. Druhá sekcia pojednáva o problémoch jazykového vzdelávania a výučby so zameraním na vzťah medzi jazykom a jeho používateľmi. Súčasťou príspevkov by teda mala byť aj diskusia o aktuálnych problémoch, prípadne návrhoch riešení, potenciáli nových technológií na zlepšenie výučby, a to predovšetkým s ohľadom na výučbu cudzích jazykov vo vysokoškolskom prostredí. Tretia sekcia je venovaná štúdiu jazyka a jeho prejavom v špecifickom odbornom kontexte. Cieľom tretej sekcie je poukázať na aktuálne možnosti výskumu v tomto type diskurzu a poskytnúť priestor na návrh riešení pri detekcii jednotlivých problémov, či už v teórii alebo praxi. Štvrtá sekcia je venovaná teoreticko-praktickým otázkam používania jazyka ako nástroja interkultúrnej komunikácie najmä v prostredí jednotiek osobitného nasadenia, t. j. polície, hasičov, zdravotníkov.

Vítané sú predovšetkým príspevky, ktoré sa venujú praktickým aspektom používania jazyka v situáciách, ktoré sú každodennou výzvou pre odborníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských, či humanitných vied. Zároveň má predkladaný zborník ambíciu umožniť zdieľanie poznatkov v rámci spoločenskovedných disciplín nielen filologického, ale aj nefilologického zamerania a týmto spôsobom prispieť k možnosť zdieľať rôznorodé poznatky, ktoré môžu v budúcnosti vyústiť do vzájomnej spolupráce na národnej aj medzinárodnej úrovni.

POKYNY PRE AUTOROV
Abstrakt v rozsahu 300 slov zasielajte spolu s krátkou biografiou vo forme dokumentu Word (.doc) do 15. júna 2020. V abstrakte sa očakáva stručné predstavenie teoretických východísk a metodických postupov autora/autorského kolektívu v rámci riešenej problematiky. Abstrakty je potrebné zaslať na adresu: elena.nikolajova@akademiapz.sk.

Autori budú o prijatí/neprijatí príspevku informovaní najneskôr do 10. júla 2020. V prípade prijatia príspevku je potrebné zaslať príspevok v úplnom znení v termíne do 30. augusta 2020. Recenzné konanie bude prebiehať v septembri, resp. októbri 2020. Bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy: elena.nikolajova@akademiapz.sk.