Rok 2015 v živote MEPA

13.11.2015

Rok 2015 bol významným míľnikom v existencii MEPA. Pre tých, ktorí túto skratku nepoznajú:

Stredoeurópska policajná akadémia vznikla v r. 1992 z Rakúsko-maďarskej policajnej akadémie  ako prejav potreby medzinárodného vzdelávania policajtov za účelom nadviazania osobných kontaktov a prehĺbenia cezhraničnej policajnej spolupráce. V r. 1993 bola premenovaná na MEPA, kedy do nej vstúpila aj s ďalšími štátmi Slovenská republika. K dnešnému dňa má MEPA 7 členských štátov: SR, ČR, Slovinsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Jej financovanie prebieha zo štátnych rozpočtov. Z dobrovoľných príspevkov členských štátov sa hradí práca s verejnosťou napr. prevádzka internetovej stránky www.mepa.net. Každá krajina má svoju národnú styčnú kanceláriu na koordináciu, prípravu a realizáciu aktivít MEPA. Národné styčné kancelárie okrem iného každoročne spolu organizujú Hlavný kurz MEPA, ktorý je určený pre kriminálnu políciu: 7-týždňov sa účastníci Hlavného kurzu zúčastňujú prednášok, diskusií, praktických ukážok polície v 7 štátov Strednej Európy.

Nemčina je tradične jazykom MEPA. Už v januári preto začala intenzívna výuka nemčiny na A PZ, ktorý viedli skúsené pedagogičky z Katedry jazykov. Účastníci 23. Hlavného kurzu pokračovali v štúdiu nemčiny v nemeckom Budenheime pod vedením nemeckých lektorov. 24 účastníkov, z toho 4 policajti zo SR, absolvovali pracovno-vzdelávací pobyt v Nemecku, Českej republike, v Slovenskej republike, Rakúsku, Slovinsku, Švajčiarsku a Maďarsku. Na kurze získali prehľad o práci kolegov z členských štátov, nadviazali osobné kontakty, ktoré sú v medzinárodnej policajnej spolupráci neoceniteľné a zdokonalili si nemčinu.  

Pribúdajú ďalšie semináre a kurzy podľa potreby alebo aktuálnej situácie. Takto vznikol aj projekt anglického kurzu boja proti organizovanej kriminalite, na realizáciu ktorého MEPA získala prostriedky z fondu ISEC Európskej únie. Tento rok sa konal prvýkrát. Kurzu MEPA sa teda mohli zúčastniť aj policajti, ktorí ovládajú angličtinu a nie nemčinu.  V r. 2016 sa zrealizuje znovu v júni.  

Špeciálny kurz MEPA je určený pre príslušníkov hraničnej polície. Tento rok sa konal v septembri a zúčastnilo sa ho 18 policajtov, z toho 2 za SR. 4 týždne prednášok, ukážkových prípadov, výmeny názorov a poznatkov z praxe účastníci absolvovli v Holešove, nemeckom Rosenheime, Ľubľane a v Budapešti. Kolegovia takto získali prehľad o ochrane hraníc naživo a o aktuálnych problémoch súčasnej migrácie. Slovenskí lektori z ÚHCP PPZ a APZ v Holešove viedli slovenský deň kurzu.

V októbri 2015 sa na území Slovenskej republiky konal po druhýkrát odborný seminár Quo vadis Schengen?, na ktorom sa zúčastnilo 11 policajtov z krajín Česká republika, Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko a Slovenská republika.  Ako prezrádza jeho názov, bolo to stretnutie policajných expertov z oblasti ochrany hraníc schengenského priestoru. Tohtoročný seminár Quo vadis Schengen? bol mimoriadne aktuálny vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu v Európe v súvislosti s masovou migráciou. Účastníci seminára sa v priateľskej atmosfére navzájom informovali o podniknutých krokoch za účelom ochrany územia Schengenu, pri ktorých boli striktne dodržané tak Dohovor OSN o utečencoch z roku 1951 a nasl., ako aj princípy EÚ. Týždeň prezentácií, prednášok a diskusií, zastrešovali spolu lektori slovenskej a českej polície. Na uľahčenie komunikácie bol seminár simultánne tlmočený zo slovenčiny/češtiny do nemčiny pracovníčkou Zahraničného oddelenia A PZ. Slovenská hostiteľská strana pozvala účastníkov semináru na návštevu kľúčových policajných pracovísk ochrany schengenského priestoru – letisko Bratislava a Spoločného kontaktného pracoviska slovenskej a rakúskej polície Jarovce-Kittsee. Kolegovia z Akadémie Policajného zboru v Bratislave vzali účastníkov aj na neformálnu prehliadku Bratislavy.

            MEPA podporuje hospitácie policajtov v členských krajinách, aby policajti získali prehľad o práci a živote kolegov v zahraničí.  

            V septembri sa konala recipročná hospitácia (pán pplk. Ing. Ronald Kakaš NAKA P PZ bol na hospitácii u maďarskej polície v r. 2014) zástupcov maďarskej polície v SR. kpt. Németh Gábor z Národnej ochrannej služby a kpt. Varga Péter z Národného vyšetrovacieho úradu v navštívili pracoviská a expozitúry NAKA P PZ, Úrad zvláštnych policajných činností, Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR, atď. Na základe výmeny skúseností a prehĺbenia pracovných kontaktov takto získaných a budú môcť úspešnejšie a rýchlejšie riešiť konkrétne úlohy, ktoré si vyžadujú spoluprácu medzi políciou Slovenskej republiky a Maďarska

V októbri sa konala hospitácia hlavného komisára saskej polície Jensa Sieslaka na Prezídiu PZ SR V doprovode pána pplk. JUDr. Jána Žačoka a kpt. JUDr. Marcela Janičinu, OPKTČ UKP PPZ navštívil ZO APZ, ÚMPS, úrad zvláštnych policajných činností, OPKTČ  ÚKP PPZ v Bratislave a Prievidzi, atď.

Zahraničných policajtov na hospitácii v SR pozvú kolegovia z P PZ už tradične aj na prehliadku pamätihodností Bratislavy.

Zahraničné oddelenie A PZ vysiela v novembri 1 účastníka do Švajčiarska na seminár o policajnej spolupráci so spoločnými kontaktnými pracoviskami.

Začiatkom novembra sa v Stuttgarte konalo stretnutie Kuratória MEPA, kde boli schválené aktivity MEPA na r. 2016. V najbližších dňoch budú uvedené na intranete MV SR..

 

 

12. novembra 2015                                                                              Mgr. Drahoslava Novotná

______________________________________________________

 

Anglický kurz o boji proti organizovanému zločinu jún 2015

účastníci kurzu pred A PZ

riaditeľ ÚMPS pluk. JUDr. Jaroslav Paľov

vedúca zahraničného oddelenia A PZ mjr. Mgr. Ingrid Weissová

riaditeľ NAKA plk. JUDr. Daniel Goga

prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu kpt. JUDr. Marek Kordík, LL.M.,  PhD.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.