Slávnostné ukončenie 27. hlavného kurzu MEPA pre kriminálnu políciu

17.04.2019

V dňoch 11. – 12. 04. 2019 sa uskutočnili záverečné podujatia v rámci  ukončenia 27. hlavného kurzu MEPA pre kriminálnu políciu, ktorý prebiehal v čase od 24. 02. do 12. 04. 2019. Na Slovensku sa pracovno-vzdelávací týždeň kurzu realizoval od 31. 03. do 05. 04. 2019. Miestom konania slávnostného ukončenia bola už tradične Budapešť, konkrétne vzdelávacie centrum ILEA. Všetkých bodov programu sa za Slovenskú republiku zúčastnili: plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou Akadémie Policajného zboru v Bratislave, pplk. Mgr. Ingrid Weissová, riaditeľka zahraničného odboru Akadémie Policajného zboru v Bratislave, mjr. Mgr Martin Kaščák, národný koordinátor MEPA a mjr. Mgr. Jakub Gajdoš, vedúci kurzov MEPA pre kriminálnu políciu.

Dňa 11. 04. 2019 prebehla v dopoludňajších hodinách hodnotiaca diskusia o priebehu končiaceho Hlavného kurzu medzi jeho účastníkmi na jednej strane a vedúcimi kurzov a organizátormi z jednotlivých krajín na strane druhej. Počas kurzu mali účastníci možnosť vyjadriť sa anonymne prostredníctvo domovskej stránky MEPA, ako aj ústne na záver každého pracovno-vzdelávacieho týždňa. Hodnotiaca diskusia sa niesla v priateľskej atmosfére a všeobecnej spokojnosti, hoci účastníci poukazovali aj na možnosti zlepšenia v jednotlivých krajinách. Slovenská delegácia bola hrdá na vysokú úroveň zabezpečenia kurzu u nás tak po obsahovej, ako aj po organizačnej stránke. Pri všetkých formách hodnotenia sa na adresu Akadémie Policajného zboru v Bratislave vyskytovali len pochvalné vyjadrenia. Po poludní stretnutie pokračovalo samostatným zasadnutím vedúcich kurzov a organizátorov, ktoré získané poznatky vyhodnotilo a prijalo opatrenia na zlepšenie budúcoročného Hlavného kurzu.

Dňa 12. 04. 2019 sa uskutočnila prezentácia samostatnej práce účastníkov kurzu. Bola rozdelená do troch samostatných častí podľa pracovných skupín. Po skončení nasledovala odborná diskusia s účastníkmi Hlavného kurzu.  Na záver prebehlo slávnostné odovzdávanie certifikátov, v rámci ktorého zaznel slávnostný príhovor pána prorektora plk. doc. Ing. Stanislava Šišuláka, PhD. v nemeckom jazyku. Témou samostatnej práce účastníkov kurzu bolo vyšetrovanie konkrétneho prípadu obchodovania s ľuďmi medzinárodnou organizovanou zločineckou skupinou. Výsledky samostatnej práce budú sprístupnené odbornej verejnosti na webovej stránke MEPA v zaheslovanej časti.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.