Sociálne a tehotenské štipendiá

23.07.2021

Sociálne štipendium je podporný sociálny program pre všetkých študentov v zhoršenej sociálnej situácií a prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdium. Na sociálne štipendium majú právny nárok študenti študijných programov v prvých dvoch stupňoch štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v SR a sú študentami prvého štúdia v období  nepresahujúcom štandardnú dĺžku štúdia.

Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadostí a príloh, podľa ktorých sa určuje rozhodujúci príjem na posúdenie nároku, okruh spoločne posudzovaných osôb a hranica príjmu.

Základné informácie pre žiadateľov o soc. štipendium

 

Základné doklady k žiadosti o soc. štipendium

 

Žiadosť o priznanie - prehodnotenie sociálneho štipendia

 

Štipendijný poriadok

 

Tehotenské štipendiá

 

Kedy vzniká študentke nárok na tehotenské štipendium?  

Od 1. 4. 2021 vstúpi do platnosti novela vysokoškolského zákona, na základe ktorej bude mať tehotná študentka, ktorá dovŕši 27. týždeň tehotenstva a zároveň jej nevznikne nárok na riadne tehotenské (spravidla preto, že v období pred vznikom nároku nebola vôbec nemocensky poistená alebo nebola v posledných dvoch rokoch nemocensky poistená min. 270 dní) možnosť požiadať o tehotenské štipendium. 

 

Ako si ho môžete uplatniť? 

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského. 

 

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia

Žiadosť adresujte na študijné oddelenie: miriam.richterova@akademiapz.sk

Základné informácie pre žiadateľky o tehotenské štipendium

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.