Späť

Správa MEPA

Správa MEPA

18.12.2019

V čase 9. – 13. decembra 2019 sa na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru uskutočnil – už tradičný – prípravný kurz pre účastníkov hlavných kurzov Stredoeurópskej policajnej akadémie Intenzívny jazykový kurz nemeckého jazyka z odbornej policajnej terminológie pre účastníkov MEPA. Kurz  v rozsahu 40 vyučovacích hodín na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca absolvovalo 12 účastníkov. Odborný kurz bol obsahovo zameraný na problematiku a terminológiu trestného práva, kriminálnej polície a vyšetrovania. Hlavným cieľom bolo rozšírenie a fixovanie odbornej terminológie uvedených oblastí a zefektívnenie uplatnenia jazykových schopností a zručností v praxi, resp. celkové zvýšenie jazykovej kompetencie. Kurz bol ukončený odovzdaním certifikátov. Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov sa okrem vyučujúcich –  por. Mgr. Andrey Dobiášovej a por. Mgr. Kataríny Meždejovej z Katedry jazykov A PZ v Bratislave – zúčastnila aj pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., vedúca Katedry jazykov A PZ v Bratislave.