Späť

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE

Bakalárske štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu podľa magisterského študijného programu. Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia je bakalárska práca. Absolvent bakalárskeho štúdia získava vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a udeľuje sa mu akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).